Премини към основното съдържание

Писмен изпит по наказателноправни науки - 30.10.2020 г.

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по „Наказателноправни науки“, който ще се проведе в сградата на Ректората на СУ на 30 октомври 2020 г. от 08:00 часа, са разпределени по аудитории, както следва:


 272 аудитория  -     от ф№ 60384 до 61018 вкл.
Забележка: от 7,15 до 7,35 влизат номера от 60384 до 60538; от 7,35 до 7,55 влизат номера от 60539 до 61018

292 аудитория -     от ф№ 59239 до 60382 вкл.
Забележка: от 7,30 до 7,45 влизат номера от 59239 до 60294, а от 7,45 до 8,00 влизат всички останали

255 аудитория  –     от ф№ 7925 до 8601 вкл.

224 аудитория –       от ф№ 7492 до 7920 вкл.; от ф№ 1284 и 1286; от ф№ 810443 и 810549; от ф№ 55378 до 59213 вкл. и номер НАЦИД 038


Забележка: Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи. При влизане в сградата на СУ и по време на изпита всички противоепидемични мерки съгласно заповед на Ректора на СУ РД 19-343 от 16.09.2020 г. са задължителни.