Премини към основното съдържание

Писмен държавен изпит по Публичноправни науки

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по Публичноправни науки, който ще се проведе в сградата на Ректората на СУ на 19 април 2021 г. от 08:00 часа в 272 аудитория, се регистрират за участие в изпита по следния график:

  • Студентите с факултетни № от 60038 до факултетен № 61062 – от 7.15 ч. до 7.35 ч.;
  • Всички останали студенти – от 7,35 ч. до 7,55 ч.

Забележка: Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи.

При влизане в сградата на СУ и по време на изпита всички противоепидемични мерки съгласно заповед на Ректора на СУ РД 19-343 от 16.09.2020г. и заповед на Директора на СРЗИ РД-01-112/11.03.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-126/15.03.2021 г., са задължителни.