Премини към основното съдържание

Международни бизнес отношения

Срок на обучение: 3/4 семестъра
Форма на обучение: редовна
Език на обучение: български език, а при заявен интерес от минимум седем кандидати, граждани на чужди държави и успешно класирали се за обучение – и на английски език.

Ръководител: Доц. д-р Боряна Мусева, bmuseva@uni-sofia.bg.
Лице за контакт: г-жа Стефания Шолева – секретар, Каб. 314, ЮФ на СУ, e-mail: ssholeva@uni-sofia.bg

Магистърската програма по международни бизнес отношения приема и обучава успешно магистранти повече от десет години. В нея преподават изтъкнати хабилитирани преподаватели с академичен профил и специалисти от практиката – арбитри, адвокати, дипломати. Отделни лекции се изнасят и от чуждестранни преподаватели на английски език. В рамките на обучението се отделя специално внимание на всеки един магистрант като се отчита неговият специфичен профил, познания и интереси. Учебният процес е структурирано по начин, който съобразява професионалните ангажименти на обучаваните. Натрупаните знание и опит, включително професионални контакти, повишават конкурентоспособността и шанса за успешна професионална и личностна реализация на завършилите магистри. 

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да работят по специалността у нас и в чужбина: в държавни и частни национални и международни икономически институции, в банки и други финансови и кредитни институции, в търговски представителства в чужбина и в страната, в търговски дружества с чуждестранно участие, в инвестиционни дружества, в съвместни предприятия осъществяващи дейност в различни направления на бизнеса, в неправителствени организации.

Прием

Магистърската програма по международни бизнес отношения (МБО) е насочена към повишаване на квалификацията, задълбочаване и профилиране на знанията и уменията на лица, които притежават завършена бакалавърска и/или магистърска степен и вече имат определени познания в тази област – завършилите специалностите Право, Международни отношения и Международни икономически отношения. Срокът за обучение на тези лица (специалисти) е 3 семестъра. В програмата МБО могат да се обучават и лица, които са завършили и други специалности на бакалавърско и/или магистърско равнище. За тях обучението продължава 4 семестъра. Обучаващите се 4 семестъра магистранти преминават първоначално през пет общи курса.

Обучение

Магистрантите от 3- и 4-семестриалното обучение изучават едни и същи специализиращи дисциплини. Задължителният минимален брой избираеми дисциплини е четири. Обучението по английски език се провежда както за 3-семестриалния, така и за 4-семестриалния курс. При покриване на изисквания за знание на езика може да се продължи обучение с цел явяване на държавен изпит. При непокриване на тези изисквания обучение може да се проведе за полагане на семестриални изпити. Обучението по английски език е задължително за студенти, неположили държавен изпит по чужд език. За положилите държавни изпити по език от филологически и други специалности изискването за обучение на английски език е въпрос на избор.


Програмата дава специализирани юридически и икономически знания относно международните бизнес отношения, тяхната уредба, възникване и прекратяване, включително разрешаването на търговски спорове с международен елемент. Завършилите програмата имат солидна подготовка за работа в областта на международната търговия и свързаните с нея икономически дейности. Учебният план включва дисциплини, които не се преподават в други учебни заведения и не са включени в програмата на студентите по специалност Право и Международни отношения на Юридически факултет на СУ.
Обучението в магистърската програма по основните и специализиращите дисциплини се осъществява от хабилитирани преподаватели от Юридическия и Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, практикуващи юристи, преподаватели от други ВУЗ-ове в страната. В рамките на Програмите за сътрудничество между СУ „Св. Кл. Охридски“ и университети в чужбина (ЕС и САЩ), за преподаване се канят и изтъкнати чуждестранни специалисти.

Процедура по дипломиране

Всички магистранти подготвят дипломна работа под ръководството на научен ръководител – компетентно хабилитирано лице от Юридическия факултет, през последния семестър на обучението си. Магистърската дипломна работа се защитава пред държавна изпитна комисия. Завършилите успешно магистърската програма получават диплома за висше образование от Юридическия факултет на Софийския университет с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения – международни бизнес отношения“.
 

Учебен план (линк за сваляне).

Parent
Магистърски програми след вече придобита бакалавърска или магистърска степен