Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Юридически факултет > Обучение > Магистърски програми

СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

 
· Право на ЕС
· Международна сигурност
· Международни организации и многостранна дипломация
· Международни бизнес отношения
· Частни отношения с презгранични последици в ЕС
 
Магистърските програми се осъществяват на основание на програмната акредитация на професионално направление „Политически науки“, вкл. специалност Международни отношения на ЮФ на СУ от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при Министерския съвет на Република България, приключила през 2009 г. с най-високата, „много добра“, оценка, и съответстват на изискванията на ЕС в областта на висшето образование. Магистърската програма Право на ЕС се осъществява съвместно въз основа на договори между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета на Лотарингия, Франция (Universitй de Lorraine). Преподавателският състав включва водещи международни и национални експерти, сред които висши ръководители в държавната администрация, магистрати, преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В магистърските програми се осъществява прием по държавна поръчка и платено обучение.
 
Процедура за прием и срокове за обучение
 
Приемът в магистърските програми на Юридическия факултет се основава на Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2017/2018г. Кандидати могат да бъдат лицата, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър. Кандидатите подават изискуемите документи и заплащат предвидените такси.
Кандидатите, които посочват в молбите си места, субсидирани от държавата, полагат устен или писмен конкурсен изпит по конспект, приложен по-долу. Това се отнася както за кандидатите, които ще се обучават 3 семестъра в магистърските програми Международна сигурност, Международни организации и многостранна дипломация, Международни бизнес отношения и Частни отношения с презгранични последици в ЕС, така и за тези, които се обучават 2 семестъра за магистърска програма Право на ЕС. Крайният им бал се формира от оценката на устния конкурсен изпит пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и представител на деканското ръководство, плюс средния успех от дипломата за бакалавърска или магистърска степен. Класирането на магистрантите по държавна поръчка става съобразно приоритетно посочените магистърски програми, за които се кандидатства, и според крайния бал.
Кандидатите, които не кандидатстват за държавна субсидия, се явяват на интервю пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми. Интервюто се провежда по предварителен конспект за съответната магистърска програма, за която приоритетно кандидатстват (приложен по-долу). Крайният бал се формира от успеха в дипломата за бакалавър/магистър след получаване на утвърдителна оценка „ДА“ от комисията. Получилите оценка „НЕ“ от комисията не участват в класирането и се считат за неприети в магистърската програма.Класирането на кандидатите става въз основа на приоритетно посочената от кандидатите магистърска програма и възможностите за прием през учебната 2017/2018 г. В класирането за тази група могат да участват също онези неуспели кандидати за държавн поръчка, които са получили на устния конкурсен изпит оценка, равна или по-висока от добър, и изрично са посочили в молбата си това свое желание.
В посочените от Ректора на Университета срокове се обявяват резултатите от проведения прием. В обявените резултати се посочват кандидатите, които попълват държавната поръчка, и останалите приети магистранти. През зимния семестър започват обучението си магистрантите с 2- и 4-семестриален курс на обучение, а през летния – с 3-семестриален курс на обучение. Приемът за последните е през февруари 2018 г.
 
ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЩЕ БЪДЕ ОТ 01.02. ДО 12.02.18
ИНТЕРВЮТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.18 ОТ 10,00 Ч. В КАБ.294 ПО ПУБЛИКУВАНИЯ КОНСПЕКТ
 
 
 
 
                          Конспект
за конкурсен изпит за държавна субсидия
за Международната магистърска програма „Право на ЕС”
 
1. Основни международни организации (ООН, Съвет на Европа, НАТО, ОССЕ, ОИСР и др.) – създаване, предмет на дейност, състав, основни органи, актове и процедури.
2. Източници на международното публично право – понятие и видове. Принципи на международното публично право. Субекти на международното публично право.
4. История на европейската интеграция – планът „Шуман“, създаване, развитие и особености на Европейските общности.
5. Ход на интеграцията – Учредителни договори и техните изменения през годините (ЕЕА, ДМ, ДА, ДН, ДЛ).
6. Правна същност и основни особености на Европейския съюз. Понятие за европейска интеграция.
7. Институции на ЕС – разграничение, състав, функции, актове, основни процедурни правила.
9. Система на източниците на Правото на ЕС. Първични източници – основни особености.
10. Производни източници – основни особености, разграничение между регламент и директива.
11. Принципи на прилагане на Правото на ЕС.
12. Основни особености на съдебната система на ЕС.
 
Литература
I. На български език:
1. Жан-Пол ЖАКЕ. Институционно право на ЕС. Институт по Европейско право, С., 2007.
2. Жан-Клод ГОТРОН. Европейско право. Институт по Европейско право, С., 2006.
3. Атанас СЕМОВ. Принципи на прилагане на Правото на ЕС. ИПА, ИЕП, С., 2007.
4. Атанас СЕМОВ. Система на източниците на Правото на ЕС. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2009.
5. Жасмин ПОПОВА. Право на Европейския съюз. Институт по публична администрация и европейска интеграция. С., 2009.
II. На френски или английски език:
1. Jean COMBACAU, Serge SUR. Droit international public.Montchrestien, Paris 2001.
2. Paul Craig, Gráinne de Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, OUP, fifth ed., 2011.
3. Jean Paul JACQUÉ. Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 2001.
4. Koen LENAERTS, Piet VAN NUFFEL. Constitutional Law of the European Union. Sweet & Maxwell, London, 1999.
5. Sean VAN RAEPENBUSCH. Droit institutionnel de l’Union européenne. Larcier, 2005.
6. Joël RIDEAU. Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, L.G.D.J., 2011, 5e éd.
7. Denis SIMON. Le système juridique communautaire. Presses universitaires de France, 3è éd., Paris 2001.
 
Въпросник
за конкурсен изпит за магистърските програми
по специалност Международни отношения
(с изключение на Право на ЕС)
в Юридическия факултет през учебната 2017/2018 г.
(за кандидатите за държавна субсидия)
 
1. Системата на международните отношения и нейното управление;
2. Военният фактор в международните отношения. Съвременни проблеми на военно-ядрените взаимодействия;
3. Международни конфликти и международни преговори за разрешаването им;
4. Интеграцията в международните отношения;
5. Сигурността в международните отношения;
6. Външната политика на държавата – формиране, осъществяване, механизми. Външнополитическа информация и външнополитическо прогнозиране;
7. Понятие и характерни особености на международното публично право;
8. Източници на международното публично право – понятие и видове. Принципи на международното публично право;
9. Субекти на международното публично право. Видове. Обем на правосубектност;
10. Понятие за право на ЕС. Етапи на европейската интеграция;
11. Съставни части на правната система на ЕС;
12. Принципи на прилагане на Правото на ЕС;
13. Институционна система на ЕС;
14. Политики на ЕС;
15. Понятие и обща характеристика на международното частно право – предмет, система, източници;
16. Международна компетентност на българските съдилища и други органи. Признаване и изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България;
17. Уредба на частноправните отношения с международен елемент. Норми и институти на международното частно право;
18. Определяне на приложимото право към основните групи частноправни отношения с международен елемент.
 
Пояснение: за подготовка за този изпит може да се ползва литературата, посочена към въпросниците за семестриалните изпити в специалност “Международни отношения” и “Пра-во” по: Теория на международните отношения, Международно публично право, Право на ЕС и Международно частно право
 
Въпросници
за интервютата за прием в магистърските програми,
(без Право на ЕС, където приемът е по документи)
на специалност „Международни отношения“,
Юридически факултет, за учебната 2017/2018 г.
(за кандидатите за обучение срещу заплащане)
 
Магистърска програма „Международна сигурност „
 
Ръководител: Проф. д-р Пламен Пантев
Каб. 294
Тел. 02 9308 483
Електронна поща: plamen.pantev@abv.bg
 
Лице за контакт: г-жа Анета Стоянова – секретар
Каб. 314
Тел. 02 846 51 73  / 02 9308 359
Електронна поща: astoianova5@abv.bg
 
1. С какво се отличават съвременните глобални международни отношения?
2. Какви са опасностите за сигурността на света, Европа, Балканите и България?
3. Има ли ядрена опасност за съвременния свят?
4. Кои са основните международни конфликти на съвременния свят?
5. Защо е полезна за България интеграцията в Европейския съюз?
6. Как се формира и реализира външната политика на Ре-публика България?
 
Магистърска програма „Международни организации и многостранна дипломация „
Ръководител: Проф. д-р Николай Натов
Каб. 294 / 301
Тел. 02 9308 483 / 290
Електронна поща:  n.natov@law.uni-sofia.bg
 
Лице за контакт: г-жа Анета Стоянова – секретар
Каб. 314
Тел. 02 846 51 73  / 02 9308 359
Електронна поща: astoianova5@abv.bg
 
1.Място и роля на дипломацията в съвременния свят.
2.Органи за външни отношения на държавата.
3.Дипломатически привилегии и имунитети.
4. Дипломатическо и консулско представителство – общи черти и различия.
5. Каква е Вашата представа за многостранна дипломация?
6. Какви видове международни организации са Ви позна-ти?
7. Място на международната търговия в съвременните международни отношения.
8. Междудържавни спорове и способи за тяхното разрешаване.
9. Каква е Вашата представа за международни икономически организации?
 
Магистърска програма „ Международни бизнес oтношения“
 
Ръководител: Проф. д-р Николай Натов
Каб. 294 / 301
Тел. 02 9308 483 / 290
Електронна поща:  n.natov@law.uni-sofia.bg
 
Лице за контакт: г-жа Пепа Костова – секретар
Каб. 314
Тел. 02 846 51 73 / 02 9308 359
Електронна поща: pepa_kostova@abv.bg
 
1.Каква е Вашата представа за „бизнес“?
2.Кога бизнесът става международен?
3.Преговори и бизнес.
4.Международна продажба на стоки и услуги.
5.Каква е Вашата представа за международна инвестиция?
6.Как според Вас можем да привлечем чуждите инвеститори?
7.Правна уредба на международния бизнес.
8.Международна търговия и търговски спорове.
 
Магистърска програма  „Частноправни отношения с презгранични последици в Европейския съюз „
 
Ръководител: Доц. д-р Боряна Мусева
Каб. 294
Тел. 02 9308 483
Електронна поща: borianamusseva@gmail.com
 
Лице за контакт: г-жа Анета Дервентска – секретар
Каб. 314
Тел. 02 846 51 73 /  02 9308 359
Електронна поща: aniald@abv.bg 
 
1. Защо „частни“ и само „частни“ ли?
2. Каква е Вашата представа за „презгранични последици“?
3. Защо Европейският съюз урежда тези отношения?
4.  Къде да търсим уредбата на споменатите отношения?
5. Дали съдилищата на държавите членки трябва да реша-ват спорове по повод на тези отношения?
6. Вярно ли е, че съдилищата на държави членки могат да определят приложимото към договорите право?
7. Ако софийската ни фирма фалира и има кредитори от Франция, ще получат ли те шанс за защита у нас?
8. Брак в Испания, децата са с българско гражданство, бащата от Шумен не плаща издръжка – прав ли е?
9. Съдът в Кьолн осъдил дружество в София и ищецът търси парите си у нас – дали не прекалява?
 
 
 
 
Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
и Катедра „Международно право и международни отношения“
предлагат на Вашето внимание
 
Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute ResolutionIDR) със засилено изучаване на  международния търговски арбитраж
Къде – Хумболд Университет Берлин, Германия (Humboldt Universitat zu Berlin), Юридически факултет
Кога започва – 1 октомври 2015 г.
Изисквания – завършено юридическо образование
Език на обучението – английски
Ръководител на програмата – Проф. д-р Герхард Вагнер http://wagner.rew.hu-berlin.de/dr/
Краен срок за подаване на документи – 15 юни 2015 г.
За връзка – application@idrberlin.de
-------------------------------------------  

DIPLOMA IN ENGLISH AND EU LAW 2013-2014
in co-operation with St Kliment Ohridski University

 

 Documents

 
  
  
BLC 2013 POSTER DIPLOMA SOFIA.pdf
  
brochure BLC 2013 Sofia.pdf
  
draft Sofia advert telebim.jpg
  
2013-2015 Sofia BLC Application Form.doc
  
Теми за дипломни работи 2015-2016.pdf
  
СЛУЖИТЕЛИ,администриращи магистърските програми.pdf