Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Юридически факултет > Обучение > Магистърски програми
 
СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
 
 
 
Магистърските програми се осъществяват на основание на Програмната акредитация на професионално направление „Политически науки“, специалност „Международни отношения“ на Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при Министерския съвет на Република България, приключила  с най-високата, „Отлична“ оценка 9,20 по 10-балната система на НАОА от м. май 2016 г., и съответстват на изискванията на Европейския съюз в областта на висшето образование. Международната магистърска програма Право на ЕС се осъществява съвместно от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Университета на Лотарингия, Франция (Universitе de Lorraine). Преподавателският състав включва някои от най-големите имена на европейската и българската наука по Право на ЕС, сред които Почетния директор на Правната служба на Съвета на ЕС проф. Жан-Пол Жаке, Почетният ректор на Университета на Страсбург проф. Флоранс Беноа-Ромер и мн. др. Всяка година лекции изнасят съдии и генерални адвокати от Съда на ЕС, членове и експерти на ЕК и др.
В магистърските програми се осъществява прием по държавна поръчка и платено обучение.
 
Процедура за прием и срокове за обучение
 
Приемът в магистърските програми на Юридическия факултет се основава на Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2019/2020 г. Кандидати могат да бъдат лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от „добър“. Кандидатите подават изискваните документи и заплащат предвидените такси.
Кандидатите, които ще се обучават 3 семестъра в магистърските програми Международна сигурност, Международни организации и многостранна дипломация, Международни бизнес отношения и Частни отношения с презгранични последици в ЕС, които посочват в молбите си места, субсидирани от държавата, полагат устен или писмен конкурсен изпит по въпросник, приложен по-долу. Крайният им бал се формира от оценката на устния конкурсен изпит пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и/или  хабилитирани преподаватели в ЮФ, плюс средния успех от дипломата за бакалавърска или магистърска степен. Класирането на магистрантите по държавна поръчка става съобразно приоритетно посочените магистърски програми, за които се кандидатства, и според крайния бал.
Кандидатите, които не кандидатстват за държавна субсидия, се явяват на интервю пред комисия на Юридическия факултет, съставена от ръководителите на магистърските програми и/или хабилитирани преподаватели в ЮФ. Интервюто се провежда по предварителен въпросник за съответната магистърска програма, за която приоритетно кандидатстват (приложен по-долу). Крайният бал се формира от успеха в дипломата за бакалавър/магистър след получаване на утвърдителна оценка „ДА“ от комисията. Получилите оценка „НЕ“ от комисията не участват в класирането и се считат за неприети в магистърската програма. Класирането на кандидатите става въз основа на приоритетно посочената от кандидатите магистърска програма и възможностите за прием през учебната 2019/2020 г. В класирането за тази група могат да участват също онези неуспели кандидати за държавна поръчка (субсидия), които са получили на устния конкурсен изпит оценка, равна или по-висока от „добър“, и изрично са посочили в молбата си това свое желание.
Кандидатстващите за държавна субсидия за магистърска програма Право на ЕС, полагат пред комисия на Юридическия факултет, съставена от хабилитирани преподаватели в ЮФ, писмен конкурсен изпит по въпросник, приложен по-долу. Класирането се извършва по бал, формиран от оценката на писмения конкурсен изпит и средния успех от предходна диплома за бакалавърска или магистърска степен. За всяка учебна година се определят места (обикновено поне 8) за държавна поръчка. Кандидатите, които не са се класирали за държавна поръчка, могат да се запишат за платено обучение.
За държавна поръчка могат да кандидатстват само лица, които нямат вече придобита друга магистърска степен.
Кандидатите за обучение в магистърската програма Право на ЕС за платено обучение, се записват само въз основа на изискуемите документи без ограничение в броя на местата.
През зимния семестър (от м. октомври) започват обучението си магистрантите с 2- и 4-семестриален курс на обучение, а през летния (от м. март) – с 3-семестриален курс на обучение, като приемът за последните е през м. февруари.
 
 
 
Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
и Катедра „Международно право и международни отношения“
предлагат на Вашето внимание
 
Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute ResolutionIDR) със засилено изучаване на  международния търговски арбитраж
Къде – Хумболд Университет Берлин, Германия (Humboldt Universitat zu Berlin), Юридически факултет
Кога започва – 1 октомври 2015 г.
Изисквания – завършено юридическо образование
Език на обучението – английски
Ръководител на програмата – Проф. д-р Герхард Вагнер http://wagner.rew.hu-berlin.de/dr/
Краен срок за подаване на документи – 15 юни 2015 г.
За връзка – application@idrberlin.de
-------------------------------------------  

DIPLOMA IN ENGLISH AND EU LAW 2013-2014
in co-operation with St Kliment Ohridski University

 

 Documents

 
  
  
BLC 2013 POSTER DIPLOMA SOFIA.pdf
  
brochure BLC 2013 Sofia.pdf
  
draft Sofia advert telebim.jpg
  
2013-2015 Sofia BLC Application Form.doc
  
Теми за дипломни работи 2015-2016.pdf
  
СЛУЖИТЕЛИ,администриращи магистърските програми.pdf