Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Юридически факултет > Обучение > Следдипломна специализация

Извлечение

 от Правилника за структурата и дейността на Сектора за следдипломна специализация в СУ ”Св.Кл.Охридски” ,приет с решение на Академичния съвет /прот.№ 3/17.11.04/ и заповед № РД 19-557/12.06.07

 

 1. Срок на обучение -18 месеца.

 2. Форма на обучение - задочна, индивидуална.

 3. Учебен процес-консултации, изпити по индивидуален учебен план.

 4. Начин на завършване-защита на дипломна работа-най-късно до 3 год. след изтичане срока на специализацията.

 5. Такса за обучение -1800 лв. - за 100 ч. консултации.

 6. Документи за кандидатстване:

а/ молба до Декана;

б/ копие от дипломата за завършено висше образование;

в/ автобиография.

 7. Забележка:

Кандидатстващите за специализация в Катедрата по дминистративноправни науки трябва да имат успех най-малко мн.добър 5,00 от семестриалните изпити и мн.добър 5,00 от държавните изпити по публичноправни науки.