Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Юридически факултет > Обучение > Специалност "Право"

Учебен план на специалност "Право" (редовно обучение)

за випуска, започнал през 2013-2014 учебна година

 

 

 
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
collapse Курс : 1 ‎(19)
collapse Семестър : 1 ‎(9)
 История на българската държава и правозадължителна
11
330
60
30
4+2и
 Международни отношениязадължителна
9
270
30
30
2+2и
 Обща теория на държаватазадължителна
8
240
45
0
3+0и
 Обща теория на правотозадължителна
0
150
45
30
3+2и
 Спортзадължителна
0
60
15
15
1+1про
 Политологияизбираема
2
60
30
0
2+0и
 Политически и правни ученияизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па, МпМо
 Език и право - І частизбираема
2
60
30
0
2+0иПр, Па, МпМо
 Латински езикфакултативна
4
120
60
4+0то
collapse Семестър : 2 ‎(10)
 Римско частно правозадължителна
8
240
60
30
4+2и
 Обща теория на правотозадължителна
11
330
45
30
3+2и
 Обща икономическа теориязадължителна
2
60
30
4+2и
 Спортзадължителна
60
15
15
1+1про
 Философия на правотоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па, МпМо
 Увод в конституционното учениеизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Организация на правозащитните институцииизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Език и право - II частизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па, МпМо
 Римско публично правоизбираема
2
60
30
2+0иПр
 Латински езикфакултативна
4
120
60
4+0и
collapse Курс : 2 ‎(17)
collapse Семестър : 3 ‎(11)
 Административно правозадължителна
8
240
60
30
4+2и
 Международно публично правозадължителна
8
240
60
30
4+2и
 Информационно правозадължителна
6
180
60
0
4+0и
 Конституционно правозадължителна
150
45
30
3+2про
 Спортзадължителна
60
15
15
1+1про
 Гражданско право (обща част)задължителна
180
60
30
4+2про
 Правата на човекаизбираема
2
60
30
0
2+0иПр, Па
 Местно управлениеизбираема
2
60
30
0
2+0иПа
 Сравнително конституционно правоизбираема
2
60
30
0
2+0иПа, МпМо
 Избирателни системи и процедуриизбираема
2
60
30
0
2+0иПр, Па
 Парламентарно правоизбираема
2
60
30
0
2+0иПа
collapse Семестър : 4 ‎(6)
 Право но Европейския съюззадължителна
6
180
45
30
3+2и
 Конституционно правозадължителна
12
360
45
30
3+2и
 Гражданско право (обща част)задължителна
14
240
60
30
4+2и
 задължителна
2
60
0
30
0+2и
 Правна психологияизбираема
2
60
30
0
2+0иПр
 Всеобща история на държавата и правотоизбираема
2
60
30
0
2+2иПа, МпМо
collapse Курс : 3 ‎(21)
collapse Семестър : 5 ‎(9)
 Вещно правозадължителна
8
240
60
30
4+2и
 Финансово правозадължителна
9
270
60
45
4+2и
 Правна информатиказадължителна
7
210
45
30
3+2и
 Облигационно правозадължителна
120
60
30
4+2
 Спортзадължителна
60
15
15
1+1
 Правен режим на международните организацииизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
 Териториално и селищно устройствоизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
 Съдебна реторикаизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
 Юридически английски език*избираема
3
90
60
4+0и
collapse Семестър : 6 ‎(12)
 Наказателно право (обща част)задължителна
8
240
60
45
4+3и
 Облигационно правозадължителна
15
330
60
45
4+3и
 Административен процесзадължителна
7
210
60
30
4+2и
 задължителна
2
60
30
0+2и
 Митническо правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па, МпМо
 Дипломатическо и консулско правоизбираема
2
60
30
2+0иМпМо
 Поземлено правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Корпоративни финансиизбираема
2
60
30
2+2иПр, Па, МпМо
 Юридически английски езикизбираема
3
90
60
4+0то
 Правен режим на класифицираната информацияизбираема
2
60
30
2+2иПр
 Криминологияизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Сравнително частно правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
collapse Курс : 4 ‎(20)
collapse Семестър : 7 ‎(11)
 Криминалистиказадължителна
8
240
75
45
5+3и
 Правен режим на интелектуалната собственостзадължителна
6
180
60
30
4+2то
 Наказателно право (особена част)задължителна
10
300
75
60
5+4и
 Търговско право - I частзадължителна
120
45
30
3+2
 Трудово правозадължителна
90
45
3+0
 Семейно и наследствено правозадължителна
90
45
3+0
 Спортзадължителна
60
15
15
1+1
 Съдебни експертизиизбираема
2
60
45
3+0иПр, Па, МпМо
 Екологично правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
 Международно административно правоизбираема
2
60
30
2+0иМпМо
 Основи на счетоводствотоизбираема
2
60
30
2+0иПр
collapse Семестър : 8 ‎(9)
 Семейно и наследствено правозадължителна
8
240
30
45
2+3и
 Трудово правозадължителна
11
240
45
60
3+4и
 Търговско право - I частзадължителна
11
210
45
30
3+2и
 Спортзадължителна
2
60
30
0+2и
 Международно наказателно правоизбираема
2
60
45
3+0иПр, Па, МпМо
 Банково правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Правна защита на потребителитеизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Застрахователно правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Наказателно право на ЕСизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па, МпМо
collapse Курс : 5 ‎(25)
collapse Семестър : 9 ‎(13)
 Международно частно правозадължителна
7
210
75
30
5+2и
 Осигурително правозадължителна
9
270
75
60
4+4и
 Търговско право - II частзадължителна
7
210
60
30
4+2и
 Гражданско процесуално правозадължителна
180
60
30
4+2
 Наказателно процесуално правозадължителна
150
45
30
3+2
 Административно правораздаванеизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Наказателно изпълнително правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Право на капиталовите пазариизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Конституционен контролизбираема
2
60
30
3+0иПр, Па, МпМо
 Съдебна система на ЕСизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Международно трудово правоизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
 Правен режим на конкуренциятаизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Законодателна и съдебна техникаизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
collapse Семестър : 10 ‎(12)
 Гражданско процесуално правозадължителна
14
240
60
60
4+4и
 Наказателно процесуално правозадължителна
11
180
45
45
3+3и
 Данъчно правозадължителна
5
150
45
30
3+2и
 Гражданско изпълнително производствозадължителна
4
12
60
4+0и
 Международно данъчно правоизбираема
2
60
30
2+0иМпМо
 Международно частно семейно и наследствено правоизбираема
2
60
30
2+0иМпМо
 Право на международния въздушен транспортизбираема
2
60
30
2+0иМпМо
 Социално право на ЕСизбираема
2
60
30
2+0иПр, Па
 Чиновническо правоизбираема
2
60
30
2+0иПа
 Международно сътрудничество по наказателни делаизбираема
2
60
30
2+0иПр, МпМо
1 - 100Next
 

 

 
 
​Учебни практики и курсови работи
 
Наименование на практиката ​Вид ​Семестър ECTS​ ​Седмици Часове​​
​​Конституционно право ​з ​3 ​0 1 ​40
Административно право и процес​ ​з ​6 0​ 1​ ​40
Наказателно и търговско право​ ​з ​7 ​0 ​1 ​40
​Граждански и наказателен процес ​з ​9 ​0 ​1 ​40
 
Дипломиране
 
Начин на дипломиране ECTS​ ​Първа държавна сесия Втора държавна сесия​​​​
Държавен изпит по Гражданскоправни науки 15 октомври февруари
Държавен изпит по Наказателноправни науки 15 ноември ​март
Държавен изпит по Публичноправни науки 15 ​декември ​април
 
 
Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № 10 от 17.IX.2013 г.
 
Декан: /подпис/
проф. д-р Сашо Пенов
 
 
Учебен план на специалност "Право" (задочно обучение)
за випуска, започнал през 2013-2014 учебна година
 
 

 

 
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
collapse Курс : 1 ‎(17)
collapse Курс : 2 ‎(15)
collapse Курс : 3 ‎(17)
collapse Курс : 4 ‎(18)
collapse Курс : 5 ‎(25)
Дипломиране
 
Начин на дипломиране ECTS​ ​Първа държавна сесия Втора държавна сесия​​​​
Държавен изпит по Гражданскоправни науки 15 октомври февруари
Държавен изпит по Наказателноправни науки 15 ноември ​март
Държавен изпит по Публичноправни науки 15 ​декември ​април
 
 
Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № 10 от 17.IX.2013 г.
 
Декан: /подпис/
проф. д-р Сашо Пенов
 
 
 

 Съкращения

 

​ECTS кредити

про - занятията продължават в следващия семестър

 

Вид учебни дисциплини

з - задължителна

и - изборна

ф - факултативна

 

Форма на оценяване

и - изпит

то - текуща оценка

ки - комбинирано изпитване

про - продължава в следващия семестър

 

Специализации
 
Пр - Правораздаване
Па - Публична администрация
МпМо - Международно право и Международни отношения

 

* - Студентите, избрали Юридически английски език, задължително го изучават и в двата семестъра.