Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Поименна стипендия

 

„Братя Евлоги и Христо Георгиеви”

 

 

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на СУ ”Св. Климент Охридски”, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след средно образование.

 

1. Стипендията се отпуска за една учебна година.

2. Размерът на стипендията е една минимална работна заплата.

3. Кандидатите да са завършили II курс със среден успех от I и II курс не по-нисък от мн. добър 5,00.

4. За стипендията могат да кандидатстват студенти от всички специалности в Университета, обучаващи се в редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово.

4. Кандидатите представят до 5 ноември във факултетните канцеларии следните документи:

а/ уверение за успех;

б/ препоръка от преподавател в СУ”Св.Кл.Охридски”;

в/ удостоверение от РПУ- гр.Карлово за постоянно местожителство;

г/ копие от акт за раждане.

5. В случай,че няма студенти,отговарящи на изискванията по т.3, за стипендията могат да кандидатстват студенти, отговарящи на изискванията  на т. 4.

6. Присъждането на стипендията става със заповед на Ректора.