Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Национален семинар на тема "Електронно управление и електронно правителство"

:

Обсъждане в екип:Аспекти на централизацията и очаква :С нишкиИзползва се SHIFT+ENTER за отваряне на менюто (нов прозорец).Отвори менютоОтвори менюто

Списъкът с обсъждания на екипа се използва за провеждане на обсъждания в стила на дискусионна група по теми, които са релевантни за вашия екип.
Редактирано: 30.5.2012 г. 08:53 от проф. дюн Вихър КискиновНяма информация за присъствие
Централизация, взаимодействие и интеграция в е-правителството

Досега всеки нов „рестарт“ на е-правителството поставя въпросите за интеграцията, за връзката между ведомства и между услуги, за институционална, проектна и други видове централизация.

Обикновено се обръща внимание на последиците, като например липса на връзка, а не на причините за състоянието на е-правителството в определен момент.

 
1. Липсата на връзка и интеграция са последица от липса на единен метод за изграждане на българското е-правителство в последните 10 години.
 
2. Централизацията е само една от възможните мерки за постигане на интеграция.
 
Централизацията има много страни.
Едно е да се централизира управлението на целия процес, което неминуемо води до икономия на средства, по-добро управление, улеснен контрол, до повече възможности за прилагане на единна методология и поради това изглежда много привлекателно.
Второ е да се централизира създаването на софтуера като последица от една единна методология, което не отрича изпълнението чрез обществени поръчки и търгове.
Трето е да се изгради централизирана софтуерна архитектура на е-правителството, което не непременно води до централизация на данните.
Четвърто е централизацията на следващите усилия по поддържане на направеното.
Пето, което поражда загриженост, е централизиране на личните данни на гражданите. Тази централизация в някои случаи се търси като решение и изход от други неуспели или неосъществени интеграционни намерения. Дори и да бъде осъществена, тя не е гаранция и "автоматично" постигане на интеграция в процеси, услуги и изобщо постигане на една общност в е-правителството.
 
В днешно време физическата и логическата централизация имат все по-малко допирни точки. Например, в една среда на физически раздалечени, дори хетерогенни технологични платформи може да се постигне висока степен на логическо обединение на данни. И обратното - в една еднородна и физически единна среда данните може така да са структурирани, че обединението им да е трудно или практически неосъществимо в рамките на ежедневния достъп и ползване.
 
Интеграцията обаче не зависи само и единствено от централизацията. В сферата на е-управлението и е-правителството интеграцията зависи от фактори, които се намират извън технологичните инструменти и проекти. Каквато и интеграция да се цели или бъде създадена, ако не отчита тези извънтехнологични фактори, ще влезе в противоречие с основите на държавната организация.
 
3. Въпреки че горните аспекти на централизацията донякъде взаимно се обуславят, при едно грижливо обмисляне и проектиране може да се използват преимуществата както на децентрализацията, така и на централизацията.
Там, където технологиите позволяват, където обединяването ще доведе до полезни ефекти и където няма вредни ефекти – като например нарушаване на личния живот, е препоръчително централизиране на ресурси.
Спрямо дейности и услуги, реализацията на които изисква засилен междуорганизационен обмен, може и е препоръчително използването на интегриращи софтуерни архитектури и технологии, вкл. облаци, DataWarehouses, DataMarts и пр.

 

4. Има още много какво да се каже по повод методите, осигуряващи единство на е-правителството, е-управлението и пр. Много широка е темата за основите на тези методи, но в никакъв случай тя не се изчерпва с методите за софтуерно проектиране.

 

Публикувано: 29.5.2012 г. 11:44 от