Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения  

Съобщения

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Януарска сесия редовно право
Януарска сесия редовно МО
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
Резултати от писмен държавен изпит ППН
Декемврийска сесия право задочно
Зимен семестър - редовно обучение
Програма МОМД - зима
Програма МС - зима
Програма МБО - зима
Програма ПЕС - зима
______________________
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
   
View: 
Правила за изборни дисциплини
Правила за изборни дисциплини

ПРАВИЛА

ЗА ИЗБОРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В

ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

1. Ръководителите на катедри до 1 октомври, респ. 1 март  на съответната учебна година  уведомяват деканското ръководство, ако по изключение /болест, творчески отпуск или друга уважителна причина/ някоя от изборните дисциплини включена в учебния план няма да се чете през съответния семестър. Изборните дисциплини се оповестяват чрез  сайта на факултета и се изнасят на табло до 3 октомври, респ. 3 март на съответната учебна година. Преподавателите изготвят кратки анотации за съответната изборна дисциплина, които се оповестяват чрез сайта, с цел да се улеснят студентите при избор на дисциплина.

Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит, в петдневен срок от започване на очните занятия.

2. До 30 октомври, респ. 15 март  студентите от всеки курс заявяват, коя от изборните дисциплини ще изучават през съответния семестър. Списъци се изготвят по курсове чрез представителя на курса в Общото събрание  на ЮФ или чрез определен студент и се  предоставят в стая 238 на г-жа Евдокия Йорданова. Заявка е възможна и в системата СУСИ.

3. Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит в петдневен срок от започване на очните занятия.

4. Въз основа на списъците и информация от системата СУСИ се изготвят протоколи за изпит. Не се допуска допълване на протоколите след посочените дати.

5. Минималният брой студенти за изборна дисциплина е 7 студента.

     6. Веднъж заявил желанието си и  включен в протокола за изпит, студентът следва да се яви на изпит по съответната дисциплина на датата според изпитния график. Студентът не може да се яви на изпит, ако не е включен в протокола за изпита.  При неявяване на изпит, изпитът се смята за неположен. Индивидуални протоколи се издават при условията на чл. 163, ал. 6 от Правилника на СУ.

7. Студентът е длъжен във всеки семестър да положи изпит минимум по една изборна дисциплина.  Неполагането на изпит по изборна дисциплина, не е пречка студентът след молба до декана да бъде записан условно в по-горен курс.

8. Студент завършил семестриално V курс, респ. VІ курс и  неположил изпити по всички 10 необходими изборни дисциплини от съответната професионална специализация има право да се  яви на изпит на поправителна или ликвидационна сесия по дисциплини, които е заявил за съответните години.

9. Не се разрешава повишаване на оценка както по изборни така и по задължителните дисциплини.

10.           Преподавателите в индивидуалните си отчети отчитат:

- в аудиторната си заетост - изборни дисциплини, по които реално са водени учебни занятия;

- в извънаудиторната заетост - изпитаните студенти по изборната дисциплина.

 

Правилата са приети на заседание на Факултетния съвет на Юридическия факултет на 13.09.2011 г.

 

Забележка:

Заявленията по т. 2 за учебната 2011/2012 г. се подават до 15 ноември 2011 г.

 

                                                        Декан на

Юридически факултет:

                                         доц.д-р С.Пенов/

2. Учебни - администрация
Указания от отдел "Студенти"
Указания от отдел "Студенти"

                                                                                                         

1. В информационата система СУСИ на Софийския университет може да влезете от: https:// susi4.uni-sofia.bg, като въведете Вашето потребителско име и парола, за да правите справка за положените от Вас изпити и Вашето здравно осигуряване.

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Евдокия Йорданова,стая 238,тел.9308521

 

2. В сайта на факултета: http:// law.uni-sofia.bg може да получите информация за актуални събития, решения на Факултетния съвет, графици за изпити и последни новини относно Юридически факултет

 

3. Груповите отговорници по предварително обявен график записват студентите от групата си за следващия семестър. Те са длъжни предварително да са проверили за наличие на печат за платена семестриална такса в студентските книжки на състудентите си. Желателно е при записване на семестрите, студентите да заверяват всичките си уверения, които са им необходими

 

4. За да се предотварти непредвидено натрупване на студенти при заверяване на успеха за стипендии са изготвени съответните графици по курсове и групи. Желателно е спазването им, за да е възможно заверяването в срок

 

5. За по-акуратна и ползотворна работа е необходимо  студентите да се изчакват и при записването при всеки един инспектор да няма повече от един студент

 

6. Студентите условно записани в по-горен курс имат право да се явяват на изпитните дати  на задочна и редовна форма на обучение след подаване на заявление в едноседмичен срок преди датата на изпита и внасяне на съответната такса. Студентите имат право само на две явявания в рамките на учебната година

 

7. Студентите са длъжни, идвайки в канцеларията да  носят и предоставят на инспекторите студентските си  книжки

 

8. Приемно време на отдел „ Студенти  “ –  стая 238, тел. 9308 521

                      понеделник, вторник, петък- 9,00-12,00 ч.

                                  сряда, четвъртък-13,00-16,00 ч.

 

 

 

 

 

 

2. Учебни - администрация
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
2. Учебни - администрация
Акредитация на Юридически факултет
Акредитация на Юридически факултет
1. Много важни
Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“ (International Dispute Resolution – IDR)
Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute Resolution – IDR)

Юридическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

и Катедра „Международно право и международни отношения“

предлагат на Вашето внимание

 

Едногодишна магистърска програма „Уреждане на международни спорове“  (International Dispute ResolutionIDR) със засилено изучаване на  международния търговски арбитраж

Къде – Хумболд Университет Берлин, Германия (Humboldt Universitat zu Berlin), Юридически факултет

Кога започва – 1 октомври 2015 г.

Изисквания – завършено юридическо образование

Език на обучението – английски

Ръководител на програмата – Проф. д-р Герхард Вагнер http://wagner.rew.hu-berlin.de/dr/

Краен срок за подаване на документи – 15 юни 2015 г.

За връзка – application@idrberlin.de

3. Учебни - преподаватели
LIBRe Essay Contest 2016
LIBRe Essay Contest 2016
LIBRe Essay Contest 2016 е конкурс за есе, насочен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество. Фокус е поставен върху следните тематични направления: Неприкосновеност на личния живот и наблюдение - неприкосновеност на личния живот в електронното пространство; Интернет наблюдение; интелигентно наблюдение; техники и приложения за анонимизиране; техники за наблюдение в социални мрежи; Интернет доставчици и електронно следене; профилиране чрез маркетингови продукти; PET технологии; правото да бъдеш забравен Електронна търговия и електронни финанси - услуги на информационното общество; регулация на EDI и EFT; електронна търговия; онлайн хазарт; електронни плащания; електронни пари; виртуална валута; портали за електронни разплащания; системи за електронни разплащания Електронно управление - електронно правителство; отворени данни; алтернативно разрешаване на спорове по електронен път; повторно използване на информация от публичния сектор; електронни обществени поръчки; предоставяне на правни консултации онлайн; електронна идентичност; използване на електронни административни услуги през мобилни устройства; демократично участие онлайн срещу електронна демокрация; присъствие на публичния сектор в социалните мрежи Интелектуална собственост онлайн - авторско право; управление на дигитални права (DRM); отворен код; отворен достъп; изключения и ограничения в областта на интелектуалната собственост; „fair use“; „fair dealing“; защита на софтуер; лицензиране; P2P мрежи; търговски марки онлайн; колективно управление на авторски права; влизане в сила на свободни лицензи; свободен софтуер; интелектуална собственост в публичния сектор; защита на необработени данни Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии - регламенти Брюксел I, Рим I, Рим II и Интернет; трансгранични случаи на клевети онлайн; място на увреждане; избор на приложимо право и международна подсъдност; международен онлайн арбитраж; международен арбитраж в областта на защита на потребителите; трансгранична електронна търговия; трансгранична защита на потребителите; трансгранични въпроси на интелектуалната собственост в електронното пространство; международно публично право и Интернет; международно частно право и Интернет Информационна сигурност и компютърни престъпления - кибер атаки; кибер тероризъм; центрове за действия при инциденти в областта на информационната сигурност; „ботнет мрежи“; криминалистика в дигиталното пространство; детска порнография; „кражба на самоличност“; хакване и кракване; фишинг; зловреден код; следене; ius ad bellum/ius in bello онлайн Нови медии и социално общество - дигитални медии и гражданско участие; Web 3.0; управление на Интернет; дигитално разделение; общества в киберпространството; свободна култура; антропология на киберпространството; пол и Интернет; игри; общество и киберпространство; нови медии и социални услуги Психология на киберпространството - влияние на използването на Интернет при физически лица и семейства; децата и подрастващите в виртуални светове; Интернет пристрастяване; идентичност във виртуалната среда; консултиране по Интернет; онлайн терапия; Интернет и сексуалността; човешката личност онлайн; виртуални социални групи; виртуални общности; блогове; игри онлайн; MMORPG и виртуални светове; онлайн комуникация; електронно обучение; възможности за ползване на Интернет; кибертормоз; онлайн виктимизация; интимност в електронното пространство; технологии и здраве Видео игри и общество - социални аспекти на видео игрите; обучение по електронен път под формата на игри; симулации на реални събития или процеси (serious games); онлайн игри; видеоигри като изследователски инструмент Конкурсът е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г. Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд. Есетата следва да притежават определени качества относно съдържание, техника и структурираност на темата - всяко изпратено есе се оценява независимо от трима рецензенти, специализирани в съответната тематична област, като крайния брой точки се формира чрез средно аритметично от получените оценки. Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия. Повече информация за конкурса е достъпна на адрес: www.contest2016.libreresearchgroup.org.
6. Други
Национални кръгове на състезанието по международно публично право Philip C. Jessup
Национални кръгове  на състезанието по международно публично право Philip C. Jessup
На 13 и 14 февруари 2016г. в Съдебната палата ще се проведат националните кръгове на състезанието по международно публично право Philip C. Jessup. Елате на Финала на 14-ти от 10:00 до 12:00 в тържествената 15та зала и подкрепете отбора на СУ, който за поредна година ще се бори за честта да представя България на международните кръгове във Вашингтон. Тази година казусът носи заглавието „The Case Concerning the Frost Files“ и както винаги засяга актуални въпроси на международното право. Акценти са поставени на проблеми, свързани с тероризъм, шпиониране, програми за масово подслушване, whistleblowers, кибер-атаки, хакерство, правото на лично неприкосновеност и на справедлив процес и някои интересни въпроси на договорното право. Казусът черпи пряко вдъхновение от скандала „Сноудън“ и последвалите реакции във връзка с подслушването на германски, бразилски, индонезийски и други политици; от кибер атаките над Естония, САЩ и много други. Резюме на казуса на български език може да намерите на FB страницата на отбора на СУ – Jessup Sofia University “St.Kliment Ohridski”. Набирането на нов отбор на СУ се провежда всяка година в периода май-юни. Отборът на СУ ще Ви бъде благодарен ако ни подкрепите с присъствието си!
6. Други
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
2. Учебни - администрация
Победа на световно състезание по преговори
Победа на световно състезание по преговори
БЪЛГАРИЯ С ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ И ПРЕГОВОРИ

Отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ПОБЕДИ в състезанието по медиация и преговори на Виенския център по международен търговски арбираж (VIAC) на 02.07.2016 г. Нашият отбор се нареди пред отбори от цял свят, избрани след продължителна селекция.

Това е исторически и първи по рода си успех за България в международно състезание по право и преговори. Нашите момчета победиха отбори с дългогодишна традиция в обучението по преговори, за повечето от които английският е роден език.

Под ръководството на своя треньор Дима Александрова, двамата студенти Ивайло Икономов (IV. курс – „Право”) и Георги Еленков (II. Курс – „Право”) успяха да преминат през всички кръгове на състезанието (включително да победят два бразилски отбора съответно на четвърт- и полуфинали), за да достигнат неговия финал и да извоюват грандиозна победа сред овациите на повече от 120 професионални медиатори, юристи, треньори, състезатели и пр.

Решителната битка бе с американския отбор на SUNY Buffalo University, като след силен мач, благодарение на добра стратегия и ловки преговорни техники, Иво и Георги извоюваха победата.

Медиацията е все по-предпочитан и популярен способ за решаване на спорове по извънсъдебен път, при който една трета, неутрална страна (медиатор) подпомага страните заедно да достигнат до взаимноизгодно съгласие и решение на своя казус.

Подробна информация за състезанието: http://www.cdrcvienna.org/2016-competition/

Снимки от всички дни и кръгове (вкл. от финала и официалното награждаване в балната зала на кметството на Виена): https://www.facebook.com/CDRCVienna/?fref=ts

При интерес от отразяване, моля свържете се с треньора на отбора Дима Александрова 0889 430 111.

2. Учебни - администрация
Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“

По-подробно вж. тук.

1. Много важни
програма CEEPUS
програма CEEPUS
2. Учебни - администрация
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
2. Учебни - администрация
Казуси за редовна и поправителна сесия за студенти от ОКС "Бакалавър",специалност "Международни отношения" през 2018 г
Казуси за редовна и поправителна сесия за студенти от ОКС "Бакалавър",специалност "Международни отношения" през 2018 г
2. Учебни - администрация
Международна научно-приложна конференция на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“
Международна научно-приложна конференция на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“
Конференцията ще се проведе на 18 и 19 май 2017г. в аудитория 272 в Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Повече информация за конференцията се намира в нейния сайт http://www.ifa-conference.com

4. Научни прояви
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката
Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката
6. Други
Научни четения "Правни норми и правни принципи"
Научни четения "Правни норми и правни принципи"
4. Научни прояви
Награди на Висшия адвокатски съвет
Награди на Висшия адвокатски съвет
6. Други
На вниманието на завършили студенти
На вниманието на завършили студенти
Министерство на външните работи обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност "Стажант-аташе". Информация на тел.029482845 г-жа Силвия Томова SILVIA.TOMOVA@MFA.BG
6. Други
Информация за студенти относно електронните системи на Университета
Информация за студенти относно  електронните системи на Университета
2. Учебни - администрация
Презентация на база данни от Оксфордския университет
Презентация на база данни от Оксфордския университет
На 26 октомври 2017г. от 16,00ч. във втора читалня на библиотеката на ЮФ ще се проведе среща с представители на Оксфордския университет за презентация на база данни.
4. Научни прояви
Стипендия на името на Събина Чернева
Стипендия на името на Събина Чернева
6. Други
Национално студентско състезание за есеистични разработки на тема:"Адвокатурата-гарант за защита на правата"
Национално студентско състезание за есеистични разработки на тема:"Адвокатурата-гарант за защита на правата"
6. Други
Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес
Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес
Юридическият факултет и катедра „Наказателноправни науки“ организират Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес. Състезанието ще се проведе на 11-13 май 2018 г. в гр. София. Поканени за участие в него са всички юридически факултети и Академията на МВР. Срокът за заявяване за участие е 16 април 2018 г. (понеделник).
3. Учебни - преподаватели
Научни четения "Право и граници"
Научни четения "Право и граници"
4. Научни прояви
стажантска програма към ВСС
стажантска програма към ВСС
6. Други
Възможност за включване в състезанието по преговори във Виена, което спечелихме 2016 г.
Възможност за включване в състезанието по преговори във Виена, което спечелихме 2016 г.

Здравейте, колеги,

Предлагам на вашето внимание апликационна форма за доброволци на световното състезание по преговори на Виенския център по международен търговски арбитраж, което отборът на Софийския университет спечели през лятото на 2016 г. За втора поредна година няма български отбор, затова идеята е да има присъствие на български студенти поне в качеството на доброволци. Адв. Дима Александрова, треньор на отборите по медиация и преговори ще присъства на форума като съдия и моли, който има интерес да се включи, като част на български екип на форума. Присъствието на форума ще ви даде добра представа за медиацията и преговорите и би способствало за формиране на бъдещите отбори по преговори.

www.cdrcvienna.org/application-2/volunteer-application-2018/

При въпроси, моля пишете на dima.alexandrova@gmail.com

С уважение, --

Dima Alexandrova, LL.M (London)

Attorney-at-Law/Avocate/Rechtsanwältin

Certified Mediator, Negotiation Coach

Sofia, Bulgaria

Tel: 00359 889 430 111

E-mail: dima.alexandrova@gmail.com

2. Учебни - администрация
Международен форум "Регионално сътрудничество..." - 17.05.2018 г. / International Forum Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation
Международен форум "Регионално сътрудничество..." - 17.05.2018 г. / International Forum Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

„Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидати за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване в областта на данъчното облагане и право.“

17 май 2018 г. в аудитория 272 в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Юридическият Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Международната Фискална Асоциация България (International Fiscal Association) организират международeн форум на тема: „Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидати за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване в областта на данъчното облагане и право.“ Форумът ще се проведе на 17 май 2018 г. в аудитория 272 в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

08:30 – 09:15 Регистрация

09:15 – 10:15 Сътрудничество в областта на правораздаването

10:15 – 11:15 Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане

11:15 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 12:30 Сътрудничество в областта на инвестициите и бизнеса

12:30 – 13:30 Академично сътрудничество

13:30 – 14:15 Обедна почивка

14:15 – 17:00 Представяне на индивидуални доклади

Дискусиите ще са отворени за всички, като всеки панел ще има основни говорители, представителни на всички заинтересовани страни от региона: академичната общност, съдебната власт, данъчната администрация, бизнес организации и консултанти.

Предвидена е възможност за представяне на доклади по темите на форума. Желаещите да представят доклад могат да заявят участие и темата на доклада си до 1 май 2018 г. на имейл: vsavov@law-tax.bg.

Медиен партньор на форума е списание „Общество и право“. Желаещите могат да предоставят за публикуване доклад по темите на форума. Докладите трябва да се предоставят до 1 септември 2018 г. на заместник-главния редактор на списанието г-жа Ненка Иванова на имейл: nenka_ivanova@abv.bg. Изискванията към докладите са следните:

• Общ обем - минимум 5 стр. и максимум 15 стр., вкл. таблици, графики, библиография (с индекси под линия).

• Шрифт - Times New Roman 14

• Формат на страницата – А4 - 1800 знака

• Име и фамилия на автора, научна степен и професия - под заглавието на статията

• Професионално СВ на автора - в свободна текстова форма, максимум 10 реда

• Снимка на автора - в JPG - формат, по-голяма от паспортен формат

• Цитираната литература - с индекси под линия

• Докладите да са оформени като статия, а не във вид на презентация със слайдове.

При интерес или въпроси форума, моля да се свържете се с нас на телефон +359 886 354 656 или на имейлите по-долу.

Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:

Проф. д-р Сашо Пенов

Декан на Юридическия факултет

на СУ „Св.Климент Охридски“

Бул. „Цар Освободител“ № 15

София 1000

www.law.uni-sofia.bg/

тел.: 00 3592 9308 227

имейл: s.penov@law.uni-sofia.bg

ИФА България:

Валентин Савов

Председател на IFA България

София 1000

Ул. „Хаджи Димитър“ 12

www.ifa.nl

www.ifa-bulgaria.com

тел.: 00 359 886 354 656

имейл: vsavov@law-tax.bg

INVITATION

for participation in International Forum on the topic of:

Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation

The Faculty of Law of the St. Kliment Ohridski University of Sofia and the International Fiscal Association (IFA) will be holding an international forum on the topic of Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation. The forum will be held on May 17th, 2018 in auditorium 272 of the Faculty of Law, St. Kliment Ohridski University of Sofia, with the following agenda:

08:30 – 09:15 Registration

09:15 – 10:15 Cooperation in the field of law enforcement

10:15 – 11:15 Administrative cooperation in the field of taxation

11:15 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:30 Cooperation in the field of business and investments

12:30 – 13:30 Academic Cooperation

13:30 – 14:15 Lunch Break

14:15 – 17:00 Presentation of individual reports

Discussions will be open for everyone, with each panel having several main speakers – representatives of all stakeholders from the region: the academic community, the judiciary, the tax administration, business organisations and consultants.

Participants may present reports on forum topics. Anyone who wishes to submit a report may confirm their participation and the topic of their report by May 1st 2018 at the following email address: vsavov@law-tax.bg.

The media partner of the forum is Obshtestvo i Pravo Journal (“Society and Law”). Participants may submit reports on forum topics for publication in the journal. Reports must be submitted by September 1st 2018 to the Deputy Editor-in-Chief Mrs Nenka Ivanova at: nenka_ivanova@abv.bg. Requirements to reports:

• Total volume – 5 pages minimum, 15 pages maximum, including tables, graphs and bibliography (indexed in footnotes).

• Font – Times New Roman 14

• Page Format – А4 – 1800 characters

• Name and Surname of author, degree and profession – below report title

• Professional CV – free text format, 10 lines maximum

• Author photograph – in JPG, larger than passport photo

• Quoted literature – indexed in footnotes

• Reports must be formatted as an article and not slide-by-slide presentation.

We would like to invite you to participate as a guest, speaker or presenter of report to be published in the Obshtestvo i Pravo Journal.

If you are interested or have any questions regarding the forum, please contact us at +359 886 354 656 or at the email addresses listed below.

Yours respectfully,

Faculty of Law

Sofia University:

Prof. Sasho Penov, PhD

Dean of the Faculty of Law

Of the St. Kliment Ohridski University of Sofia

15, Tsar Osvoboditel Blvd.

Sofia 1000

www.law.uni-sofia.bg/

Tel.: 00 3592 9308 227

Email: s.penov@law.uni-sofia.bg

IFA Bulgaria:

Valentin Savov

Chairman of IFA Bulgaria

12, Hadzhi Dimitar St.

Sofia 1000

www.ifa.nl

www.ifa-bulgaria.com

Tel.: 00 359 886 354 656

имейл: vsavov@law-tax.bg

4. Научни прояви
Лекции на гост-препозаватели
Лекции на гост-препозаватели
1. Международно данъчно облагане, включително двойно данъчно облагане, с бившия съдия (и завършил право в Софийския университет) Росен Алексиев на 18 април 2018 г. от 2,15-14,00 ч. зала 255 2 Миграционно право и бежанско право/ студентска презентация,/, вторник, 24 април 2018 г., зала 272;13,00-15,00ч 3 Международна дипломация - г-н Дейвид Епщайн, Посолство на САЩ, София.
4. Научни прояви
Студентска научна конференция
Студентска научна конференция

Студентският факултетен съвет към Юридическия факултет

организира

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Кой може да участва?

Право на участие имат всички студенти от Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Как да кандидадстваме ?

До 25 април 2018г. желаещите следва да изпратят резюме на своето научно съчинениение на тема - "Синхронизация на българско и европейско право" на e-mail: conference2018fss@gmail.com , като посочат три имена, курс, факултетен номер и заглавието на своята разработка. Обемът на резюмето трябва да е от 2 до 4 страници.

Кога и как ще се проведе конференцията?

На 11 - 13 май 2018 г. класираните ще бъдат поканени да представят своите писмени работи устно в рамките на 15 минути пред журито и останалите студенти.

Къде?

Представянето на разработките ще се проведе в град Пловдив, като победителтие ще бъдат възнаградени както следва : първо място -300 лева ; второ място - 200лева ; трето място -100 лв. Ще има и ваучери с награди!

Контакти:

e-mail: conference2018fss@gmail.com

тел: 0878 210 980

Подробна информация за събитието може да намерите на страницата на ФСС на ЮФ във Фейскбук www.facebook.com/events/2060011910942143

4. Научни прояви
Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство
Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство
На 8 и 9 май 2018 г. в 272-ра аудитория на Софийския университет ще се проведе международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство“. Научният форум е посветен на 50 г. от влизането в сила на действащия Наказателен кодекс на Република България - 1 май 1968 г. и е организиран от катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е поредното събитие в рамките на установена от 2014 г. традиция катедрата да бъде домакин на научни форуми, чрез които се отбелязват значими за наказателноправната наука събития. В конференцията ще участват 17 чуждестранни учени от водещи университети в Германия, Швейцария, Полша, Сърбия, Македония, Албания, Украйна, Азербайджан, Гърция и др., както и повече от 25 учени от български университети. В рамките на петте работни панели ще бъдат представени научни доклади и ще бъдат проведени дискусии по множество теми в областта на наказателното право, наказателнопроцесуалното право и криминалистиката. Официалното откриване на конференцията ще се състои на 8 май 2018 г. от 9.00 часа в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет.
4. Научни прояви
Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD
Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD
информация на www.sofia.diplo.de www.daad.de и www.cmfnd.org
6. Други
Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат
Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат
Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат на тема ."Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител.".

Срок - 03.10.2018 г.

Подробности - вж. в прикачения файл и тук

Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
2. Учебни - администрация
Дискусия за Брекзит
Дискусия за Брекзит
4. Научни прояви
Мобилност на студенти и преподаватели между програмни и партньорски страни за академичната 2018-2020г.
Мобилност на студенти и преподаватели между програмни и партньорски страни за академичната 2018-2020г.
краен срок за подаване на документи 1 декември 2018г.
3. Учебни - преподаватели
Преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ + за учебната 2018/2019 г.
Преподавателска мобилност по програма ЕРАЗЪМ + за учебната 2018/2019 г.
Срок за подаване на документи 1 декември 2018
3. Учебни - преподаватели
Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание
Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание
2. Учебни - администрация
Защита на дипломните работи на магистранти
Защита на дипломните работи на магистранти
ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ НА МАГИСТРИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ : МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ; МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ ; МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ; В СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ЮФ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2018 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В 294 КАБ. СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕТО НА МОЛБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ Е ОТ 12.09.2018 Г. ДО 26.09.2018 Г.
2. Учебни - администрация
Трета ЕРАЗЪМ седмица
Трета ЕРАЗЪМ седмица
2. Учебни - администрация
Международна конференция "Бъдещето на ДДС.Дигитална икономика "
Международна конференция "Бъдещето на ДДС.Дигитална икономика "
4. Научни прояви
График за стипендии
График за стипендии
2. Учебни - администрация
Семинар "Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти"
Семинар "Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти"
Националният семинар "Развитие на информационното общество" и Семинарът "Правото на информационното общество" организират сбирка на тема "Общият регламент за защита на данните - юридически и технологични аспекти" на 22 ноември 2018 г., 14 ч. в Юридическата библиотека Подробности има в сайта на семинара.
4. Научни прояви
Разпределение за писмен държавен изпит по наказателноправи науки
Разпределение за писмен държавен изпит по наказателноправи науки
Държавен изпит по Наказателноправни науки на 26 октомври 2018г. от 08:00 часа ауд. 292/ет.4 - от ф№ 810536 до 810565 вкл. от ф№ 1219 до 1324 вкл. от ф№ 7520 до 8489 вкл. от ф№ 56001 до 59526 вкл. и номера НАЦИД025 ауд. 272/ет.3 - от ф№ 59541 до 60325 вкл.
2. Учебни - администрация
Конкурси и награди по повод Патронния празник на Университета
Конкурси и награди по повод Патронния празник на Университета
2. Учебни - администрация
Разпределение за писмен държавен изпит по публичноправни науки
Разпределение за писмен държавен изпит по публичноправни науки
Държавен изпит по Публичноправни науки на 23 ноември 2018г. от 08:00 часа ауд. 292/ет.4 - от ф№ 810536 до 810565 вкл. от ф№ 1219 до 1324 вкл. от ф№ 7591 до 8489 вкл. от ф№ 58117 до 59582 вкл. и номера НАЦИД025 ауд. 272/ет.3 - от ф№ 59583 до 60325 вкл.
2. Учебни - администрация
Държавни изпити-пролет 2019
Държавни изпити-пролет 2019
2. Учебни - администрация
Заявка за изпитен протокол
Заявка за изпитен протокол

Студентите, които се явяват на условни изпити подават в отдел „ Студенти  предварително попълнено заявление по съответния образец за всеки един изпит.

2. Учебни - администрация
Type 
Заглавие 
Съдържание 
Вид