Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения  

Съобщения

______________________
Правила за организацията на учебната дейност
Завършили студенти
______________________
Семестри и сесии
Резултати от писмен държавен изпит ППН
Априлска сесия право задочно
Програма редовно право 1 курс лято
Програма редовно право 2 курс лято
Програма редовно право 3 курс лято
Програма редовно право 4 курс лято
Програма редовно право 5 курс лято
Програма редовно МО 1 курс лято
Програма редовно МО 2 курс лято
Програма редовно МО 3 курс лято
Програма редовно МО 4 курс лято
Програма задочно право 1 курс лято
Програма задочно право 2 курс лято
Програма задочно право 3 курс лято
Програма задочно право 4 курс лято
Програма задочно право 5 курс лято
Програма задочно право 6 курс лято
______________________
Програма ПЕС - зима
Научни и учебни прояви
Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация на правата на човека
Ден на информационните технологии в Юридическия факултет - 2018
Научни проекти
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Научно-практическа конференция „Международните бизнес отношения и бежанската криза“
Семинар "Правото на информационното общество"
______________________
Сайтът
За ползването на сайта
Програми на сървъра
Web администратори
   
View: 
Правила за изборни дисциплини
Правила за изборни дисциплини

ПРАВИЛА

ЗА ИЗБОРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В

ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

1. Ръководителите на катедри до 1 октомври, респ. 1 март  на съответната учебна година  уведомяват деканското ръководство, ако по изключение /болест, творчески отпуск или друга уважителна причина/ някоя от изборните дисциплини включена в учебния план няма да се чете през съответния семестър. Изборните дисциплини се оповестяват чрез  сайта на факултета и се изнасят на табло до 3 октомври, респ. 3 март на съответната учебна година. Преподавателите изготвят кратки анотации за съответната изборна дисциплина, които се оповестяват чрез сайта, с цел да се улеснят студентите при избор на дисциплина.

Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит, в петдневен срок от започване на очните занятия.

2. До 30 октомври, респ. 15 март  студентите от всеки курс заявяват, коя от изборните дисциплини ще изучават през съответния семестър. Списъци се изготвят по курсове чрез представителя на курса в Общото събрание  на ЮФ или чрез определен студент и се  предоставят в стая 238 на г-жа Евдокия Йорданова. Заявка е възможна и в системата СУСИ.

3. Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит в петдневен срок от започване на очните занятия.

4. Въз основа на списъците и информация от системата СУСИ се изготвят протоколи за изпит. Не се допуска допълване на протоколите след посочените дати.

5. Минималният брой студенти за изборна дисциплина е 7 студента.

     6. Веднъж заявил желанието си и  включен в протокола за изпит, студентът следва да се яви на изпит по съответната дисциплина на датата според изпитния график. Студентът не може да се яви на изпит, ако не е включен в протокола за изпита.  При неявяване на изпит, изпитът се смята за неположен. Индивидуални протоколи се издават при условията на чл. 163, ал. 6 от Правилника на СУ.

7. Студентът е длъжен във всеки семестър да положи изпит минимум по една изборна дисциплина.  Неполагането на изпит по изборна дисциплина, не е пречка студентът след молба до декана да бъде записан условно в по-горен курс.

8. Студент завършил семестриално V курс, респ. VІ курс и  неположил изпити по всички 10 необходими изборни дисциплини от съответната професионална специализация има право да се  яви на изпит на поправителна или ликвидационна сесия по дисциплини, които е заявил за съответните години.

9. Не се разрешава повишаване на оценка както по изборни така и по задължителните дисциплини.

10.           Преподавателите в индивидуалните си отчети отчитат:

- в аудиторната си заетост - изборни дисциплини, по които реално са водени учебни занятия;

- в извънаудиторната заетост - изпитаните студенти по изборната дисциплина.

 

Правилата са приети на заседание на Факултетния съвет на Юридическия факултет на 13.09.2011 г.

 

Забележка:

Заявленията по т. 2 за учебната 2011/2012 г. се подават до 15 ноември 2011 г.

 

                                                        Декан на

Юридически факултет:

                                         доц.д-р С.Пенов/

2. Учебни - администрация
Указания от отдел "Студенти"
Указания от отдел "Студенти"

                                                                                                         

1. В информационата система СУСИ на Софийския университет може да влезете от: https:// susi4.uni-sofia.bg, като въведете Вашето потребителско име и парола, за да правите справка за положените от Вас изпити и Вашето здравно осигуряване.

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Евдокия Йорданова,стая 238,тел.9308521

 

2. В сайта на факултета: http:// law.uni-sofia.bg може да получите информация за актуални събития, решения на Факултетния съвет, графици за изпити и последни новини относно Юридически факултет

 

3. Груповите отговорници по предварително обявен график записват студентите от групата си за следващия семестър. Те са длъжни предварително да са проверили за наличие на печат за платена семестриална такса в студентските книжки на състудентите си. Желателно е при записване на семестрите, студентите да заверяват всичките си уверения, които са им необходими

 

4. За да се предотварти непредвидено натрупване на студенти при заверяване на успеха за стипендии са изготвени съответните графици по курсове и групи. Желателно е спазването им, за да е възможно заверяването в срок

 

5. За по-акуратна и ползотворна работа е необходимо  студентите да се изчакват и при записването при всеки един инспектор да няма повече от един студент

 

6. Студентите условно записани в по-горен курс имат право да се явяват на изпитните дати  на задочна и редовна форма на обучение след подаване на заявление в едноседмичен срок преди датата на изпита и внасяне на съответната такса. Студентите имат право само на две явявания в рамките на учебната година

 

7. Студентите са длъжни, идвайки в канцеларията да  носят и предоставят на инспекторите студентските си  книжки

 

8. Приемно време на отдел „ Студенти  “ –  стая 238, тел. 9308 521

                      понеделник, вторник, петък- 9,00-12,00 ч.

                                  сряда, четвъртък-13,00-16,00 ч.

 

 

 

 

 

 

2. Учебни - администрация
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
Конспекти за държавни изпити-специалност "Право"
2. Учебни - администрация
Акредитация на Юридически факултет
Акредитация на Юридически факултет
1. Много важни
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
Трето място на финалите на EUROPA Moot Court Competition за отбора на ЮФ.
2. Учебни - администрация
Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“
Проект „Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз“

По-подробно вж. тук.

1. Много важни
програма CEEPUS
програма CEEPUS
2. Учебни - администрация
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
Плащане на семестриални такси чрез СУСИ
2. Учебни - администрация
Информация за студенти относно електронните системи на Университета
Информация за студенти относно  електронните системи на Университета
2. Учебни - администрация
Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
Диплома по английско право,издадена от Британския правен институт
2. Учебни - администрация
Държавни изпити-пролет 2019
Държавни изпити-пролет 2019
2. Учебни - администрация
Връчване на дипломите на завършилите специалност "МО"
Връчване на дипломите на завършилите специалност "МО"
Уведомяваме Ви, че на 05 април 2019 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържественото връчване на дипломите на завършилите студенти специалност Международни отношения – бакалаври и магистърски програми МС,МБО, МОМД. Каним Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората - фоайето пред Аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
2. Учебни - администрация
обучение на млади юристи
обучение на млади юристи
4. Научни прояви
Стипендиантска програма ,организирана от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“
 Стипендиантска програма ,организирана от Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“
1. Много важни
Стажантска програма в държавната администрация
Стажантска програма в държавната администрация
2. Учебни - администрация
Казуси за държавен изпит за бакалаври специалност МО-2019
Казуси за държавен изпит за бакалаври специалност МО-2019
2. Учебни - администрация
Уведомление от Председателя на Общото събрание на ЮФ
Уведомление от Председателя на Общото събрание на ЮФ
1. Много важни
Покана за свикване на Общото събрание на ЮФ
Покана за свикване на Общото събрание на ЮФ
1. Много важни
Състезание по право,организирано от адвокатска кантора Kinstellar Sofia
Състезание по право,организирано от адвокатска кантора Kinstellar Sofia
4. Научни прояви
Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019
Решение на ФС на ЮФ от 16 април 2019
1. Много важни
Еразъм-практики за учебната 2019-2020 годинаNew
Еразъм-практики за учебната 2019-2020 година
2. Учебни - администрация
Заявка за изпитен протокол
Заявка за изпитен протокол

Студентите, които се явяват на условни изпити подават в отдел „ Студенти  предварително попълнено заявление по съответния образец за всеки един изпит.

2. Учебни - администрация
Type 
Заглавие 
Съдържание 
Вид