Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Международен форум "Регионално сътрудничество..." - 17.05.2018 г. / International Forum Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation  

Съобщения: Международен форум "Регионално сътрудничество..." - 17.05.2018 г. / International Forum Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation

Заглавие

Международен форум "Регионално сътрудничество..." - 17.05.2018 г. / International Forum Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation

Съдържание

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

„Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидати за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване в областта на данъчното облагане и право.“

17 май 2018 г. в аудитория 272 в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Юридическият Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Международната Фискална Асоциация България (International Fiscal Association) организират международeн форум на тема: „Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидати за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване в областта на данъчното облагане и право.“ Форумът ще се проведе на 17 май 2018 г. в аудитория 272 в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

08:30 – 09:15 Регистрация

09:15 – 10:15 Сътрудничество в областта на правораздаването

10:15 – 11:15 Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане

11:15 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 12:30 Сътрудничество в областта на инвестициите и бизнеса

12:30 – 13:30 Академично сътрудничество

13:30 – 14:15 Обедна почивка

14:15 – 17:00 Представяне на индивидуални доклади

Дискусиите ще са отворени за всички, като всеки панел ще има основни говорители, представителни на всички заинтересовани страни от региона: академичната общност, съдебната власт, данъчната администрация, бизнес организации и консултанти.

Предвидена е възможност за представяне на доклади по темите на форума. Желаещите да представят доклад могат да заявят участие и темата на доклада си до 1 май 2018 г. на имейл: vsavov@law-tax.bg.

Медиен партньор на форума е списание „Общество и право“. Желаещите могат да предоставят за публикуване доклад по темите на форума. Докладите трябва да се предоставят до 1 септември 2018 г. на заместник-главния редактор на списанието г-жа Ненка Иванова на имейл: nenka_ivanova@abv.bg. Изискванията към докладите са следните:

• Общ обем - минимум 5 стр. и максимум 15 стр., вкл. таблици, графики, библиография (с индекси под линия).

• Шрифт - Times New Roman 14

• Формат на страницата – А4 - 1800 знака

• Име и фамилия на автора, научна степен и професия - под заглавието на статията

• Професионално СВ на автора - в свободна текстова форма, максимум 10 реда

• Снимка на автора - в JPG - формат, по-голяма от паспортен формат

• Цитираната литература - с индекси под линия

• Докладите да са оформени като статия, а не във вид на презентация със слайдове.

При интерес или въпроси форума, моля да се свържете се с нас на телефон +359 886 354 656 или на имейлите по-долу.

Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:

Проф. д-р Сашо Пенов

Декан на Юридическия факултет

на СУ „Св.Климент Охридски“

Бул. „Цар Освободител“ № 15

София 1000

www.law.uni-sofia.bg/

тел.: 00 3592 9308 227

имейл: s.penov@law.uni-sofia.bg

ИФА България:

Валентин Савов

Председател на IFA България

София 1000

Ул. „Хаджи Димитър“ 12

www.ifa.nl

www.ifa-bulgaria.com

тел.: 00 359 886 354 656

имейл: vsavov@law-tax.bg

INVITATION

for participation in International Forum on the topic of:

Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation

The Faculty of Law of the St. Kliment Ohridski University of Sofia and the International Fiscal Association (IFA) will be holding an international forum on the topic of Regional Cooperation. Challenges in the field of Taxation and Tax Law Facing EU Membership Candidates in the Process of Accession Negotiation. The forum will be held on May 17th, 2018 in auditorium 272 of the Faculty of Law, St. Kliment Ohridski University of Sofia, with the following agenda:

08:30 – 09:15 Registration

09:15 – 10:15 Cooperation in the field of law enforcement

10:15 – 11:15 Administrative cooperation in the field of taxation

11:15 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:30 Cooperation in the field of business and investments

12:30 – 13:30 Academic Cooperation

13:30 – 14:15 Lunch Break

14:15 – 17:00 Presentation of individual reports

Discussions will be open for everyone, with each panel having several main speakers – representatives of all stakeholders from the region: the academic community, the judiciary, the tax administration, business organisations and consultants.

Participants may present reports on forum topics. Anyone who wishes to submit a report may confirm their participation and the topic of their report by May 1st 2018 at the following email address: vsavov@law-tax.bg.

The media partner of the forum is Obshtestvo i Pravo Journal (“Society and Law”). Participants may submit reports on forum topics for publication in the journal. Reports must be submitted by September 1st 2018 to the Deputy Editor-in-Chief Mrs Nenka Ivanova at: nenka_ivanova@abv.bg. Requirements to reports:

• Total volume – 5 pages minimum, 15 pages maximum, including tables, graphs and bibliography (indexed in footnotes).

• Font – Times New Roman 14

• Page Format – А4 – 1800 characters

• Name and Surname of author, degree and profession – below report title

• Professional CV – free text format, 10 lines maximum

• Author photograph – in JPG, larger than passport photo

• Quoted literature – indexed in footnotes

• Reports must be formatted as an article and not slide-by-slide presentation.

We would like to invite you to participate as a guest, speaker or presenter of report to be published in the Obshtestvo i Pravo Journal.

If you are interested or have any questions regarding the forum, please contact us at +359 886 354 656 or at the email addresses listed below.

Yours respectfully,

Faculty of Law

Sofia University:

Prof. Sasho Penov, PhD

Dean of the Faculty of Law

Of the St. Kliment Ohridski University of Sofia

15, Tsar Osvoboditel Blvd.

Sofia 1000

www.law.uni-sofia.bg/

Tel.: 00 3592 9308 227

Email: s.penov@law.uni-sofia.bg

IFA Bulgaria:

Valentin Savov

Chairman of IFA Bulgaria

12, Hadzhi Dimitar St.

Sofia 1000

www.ifa.nl

www.ifa-bulgaria.com

Tel.: 00 359 886 354 656

имейл: vsavov@law-tax.bg

Актуално до

 

Важност

100

Вид

4. Научни прояви

Attachments

Програма Регионално сътрудничество.pdf    
Международен форум - 17 май 2018 г.pdf    
Regional_Cooperation_Forum_Invitation_EN.pdf    
Content Type: Announcement
Created at 12.3.2018 г. 10:15 by проф. дюн Вихър Кискинов
Last modified at 14.5.2018 г. 10:07 by Деканат