Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > LIBRe Essay Contest 2016  

Съобщения: LIBRe Essay Contest 2016

Заглавие

LIBRe Essay Contest 2016

Съдържание

LIBRe Essay Contest 2016 е конкурс за есе, насочен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността, но със знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулиране на дигиталното общество. Фокус е поставен върху следните тематични направления: Неприкосновеност на личния живот и наблюдение - неприкосновеност на личния живот в електронното пространство; Интернет наблюдение; интелигентно наблюдение; техники и приложения за анонимизиране; техники за наблюдение в социални мрежи; Интернет доставчици и електронно следене; профилиране чрез маркетингови продукти; PET технологии; правото да бъдеш забравен Електронна търговия и електронни финанси - услуги на информационното общество; регулация на EDI и EFT; електронна търговия; онлайн хазарт; електронни плащания; електронни пари; виртуална валута; портали за електронни разплащания; системи за електронни разплащания Електронно управление - електронно правителство; отворени данни; алтернативно разрешаване на спорове по електронен път; повторно използване на информация от публичния сектор; електронни обществени поръчки; предоставяне на правни консултации онлайн; електронна идентичност; използване на електронни административни услуги през мобилни устройства; демократично участие онлайн срещу електронна демокрация; присъствие на публичния сектор в социалните мрежи Интелектуална собственост онлайн - авторско право; управление на дигитални права (DRM); отворен код; отворен достъп; изключения и ограничения в областта на интелектуалната собственост; „fair use“; „fair dealing“; защита на софтуер; лицензиране; P2P мрежи; търговски марки онлайн; колективно управление на авторски права; влизане в сила на свободни лицензи; свободен софтуер; интелектуална собственост в публичния сектор; защита на необработени данни Международно право в областта на информационните и комуникационните технологии - регламенти Брюксел I, Рим I, Рим II и Интернет; трансгранични случаи на клевети онлайн; място на увреждане; избор на приложимо право и международна подсъдност; международен онлайн арбитраж; международен арбитраж в областта на защита на потребителите; трансгранична електронна търговия; трансгранична защита на потребителите; трансгранични въпроси на интелектуалната собственост в електронното пространство; международно публично право и Интернет; международно частно право и Интернет Информационна сигурност и компютърни престъпления - кибер атаки; кибер тероризъм; центрове за действия при инциденти в областта на информационната сигурност; „ботнет мрежи“; криминалистика в дигиталното пространство; детска порнография; „кражба на самоличност“; хакване и кракване; фишинг; зловреден код; следене; ius ad bellum/ius in bello онлайн Нови медии и социално общество - дигитални медии и гражданско участие; Web 3.0; управление на Интернет; дигитално разделение; общества в киберпространството; свободна култура; антропология на киберпространството; пол и Интернет; игри; общество и киберпространство; нови медии и социални услуги Психология на киберпространството - влияние на използването на Интернет при физически лица и семейства; децата и подрастващите в виртуални светове; Интернет пристрастяване; идентичност във виртуалната среда; консултиране по Интернет; онлайн терапия; Интернет и сексуалността; човешката личност онлайн; виртуални социални групи; виртуални общности; блогове; игри онлайн; MMORPG и виртуални светове; онлайн комуникация; електронно обучение; възможности за ползване на Интернет; кибертормоз; онлайн виктимизация; интимност в електронното пространство; технологии и здраве Видео игри и общество - социални аспекти на видео игрите; обучение по електронен път под формата на игри; симулации на реални събития или процеси (serious games); онлайн игри; видеоигри като изследователски инструмент Конкурсът е отворен към български студенти в редовна или задочна форма на обучение или докторанти, или студенти, който в момента се обучават по студентска програма за обмен в чужбина. Крайният срок за подаване на есета е 30.04.2016 г., а крайният срок за оценяване на изпратените работи и обявяване на резултатите е 31.05.2016 г. Оценителната комисия ще се състои от специалисти по право на ИКТ в т.ч. съдии, действащи адвокати, представители на централната администрация, ИТ специалисти, психолози и др. в зависимост от темите, на които отговаря изпратения труд. Есетата следва да притежават определени качества относно съдържание, техника и структурираност на темата - всяко изпратено есе се оценява независимо от трима рецензенти, специализирани в съответната тематична област, като крайния брой точки се формира чрез средно аритметично от получените оценки. Награди са предвидени за първите три места и се осигуряват съвместно от Фондация „ЛИБРе“ и Института по правна информатика, част от юридическия факултет на Leibniz Universität в Хановер, Германия. Повече информация за конкурса е достъпна на адрес: www.contest2016.libreresearchgroup.org.

Актуално до

 

Важност

100

Вид

6. Други

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 24.1.2016 г. 10:52 by проф. дюн Вихър Кискинов
Last modified at 24.1.2016 г. 10:52 by проф. дюн Вихър Кискинов