Skip to main content
Юридически факултет

Юридически факултет

Search
Юридически факултет
Правната наука
Обучение
Катедри
Нашите студенти
  
Юридически факултет > Съобщения > Правила за изборни дисциплини  

Съобщения: Правила за изборни дисциплини

Заглавие

Правила за изборни дисциплини

Съдържание

ПРАВИЛА

ЗА ИЗБОРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В

ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

1. Ръководителите на катедри до 1 октомври, респ. 1 март  на съответната учебна година  уведомяват деканското ръководство, ако по изключение /болест, творчески отпуск или друга уважителна причина/ някоя от изборните дисциплини включена в учебния план няма да се чете през съответния семестър. Изборните дисциплини се оповестяват чрез  сайта на факултета и се изнасят на табло до 3 октомври, респ. 3 март на съответната учебна година. Преподавателите изготвят кратки анотации за съответната изборна дисциплина, които се оповестяват чрез сайта, с цел да се улеснят студентите при избор на дисциплина.

Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит, в петдневен срок от започване на очните занятия.

2. До 30 октомври, респ. 15 март  студентите от всеки курс заявяват, коя от изборните дисциплини ще изучават през съответния семестър. Списъци се изготвят по курсове чрез представителя на курса в Общото събрание  на ЮФ или чрез определен студент и се  предоставят в стая 238 на г-жа Евдокия Йорданова. Заявка е възможна и в системата СУСИ.

3. Студентите задочно обучение изготвят списък за желаните изборни дисциплини, на които ще се явят на изпит в петдневен срок от започване на очните занятия.

4. Въз основа на списъците и информация от системата СУСИ се изготвят протоколи за изпит. Не се допуска допълване на протоколите след посочените дати.

5. Минималният брой студенти за изборна дисциплина е 7 студента.

     6. Веднъж заявил желанието си и  включен в протокола за изпит, студентът следва да се яви на изпит по съответната дисциплина на датата според изпитния график. Студентът не може да се яви на изпит, ако не е включен в протокола за изпита.  При неявяване на изпит, изпитът се смята за неположен. Индивидуални протоколи се издават при условията на чл. 163, ал. 6 от Правилника на СУ.

7. Студентът е длъжен във всеки семестър да положи изпит минимум по една изборна дисциплина.  Неполагането на изпит по изборна дисциплина, не е пречка студентът след молба до декана да бъде записан условно в по-горен курс.

8. Студент завършил семестриално V курс, респ. VІ курс и  неположил изпити по всички 10 необходими изборни дисциплини от съответната професионална специализация има право да се  яви на изпит на поправителна или ликвидационна сесия по дисциплини, които е заявил за съответните години.

9. Не се разрешава повишаване на оценка както по изборни така и по задължителните дисциплини.

10.           Преподавателите в индивидуалните си отчети отчитат:

- в аудиторната си заетост - изборни дисциплини, по които реално са водени учебни занятия;

- в извънаудиторната заетост - изпитаните студенти по изборната дисциплина.

 

Правилата са приети на заседание на Факултетния съвет на Юридическия факултет на 13.09.2011 г.

 

Забележка:

Заявленията по т. 2 за учебната 2011/2012 г. се подават до 15 ноември 2011 г.

 

                                                        Декан на

Юридически факултет:

                                         доц.д-р С.Пенов/

Актуално до

 

Важност

100

Вид

2. Учебни - администрация

Attachments

Content Type: Announcement
Created at 11.10.2011 г. 15:48 by Деканат
Last modified at 2.10.2012 г. 18:02 by проф. дюн Вихър Кискинов