Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home
Международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз“

Международна научно-приложна конференция:

„Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”
Място: Софийски университет, Юридически факултет, 272 аудитория
Бул.Цар Овободител №15
Дата: 11 ноември 2016 г.

 

Начало: 9:00 ч.
 
ПРОГРАМА
 
От тук можете да изтеглите сборника с докладите от конференцията
www.publics.bg/files/events/Sbornik-konferencia.pdf

От тук можете да изтеглите ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ от конференцията:
www.publics.bg/files/events/Презентации участници.rar

От тук може да изтеглите обръщението на г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент

 

08.00 - 09.00 – Регистрация
 
09.00 - 09.15 - Откриване
 

 

Проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на Софийския университет

 

Проф. д-р Сашо Пенов, Декан на Юридическия факултет на Софийския университет

 

Искра Михайлова, Председател на Комисията по Регионална политика в Европейския парламент - Видео обръщение

 

 
09:15 - 10.00
Уводен Панел: Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи
 

 Живомира Гайдова, Старши Мениджър „Консултации за публичния сектор” в КПМГ България ООД

 Презантация: „Резултати от последващата оценка на програмите по Кохезионната политика на ЕС (2007-2013): Система за изпълнение”

 
Йоана Лупинска (Joanna Lupinska) и Радослав Питуч (Radosław Pituch)
Екип за изпълнение на проект -  The Mazovian Unit For EU Programmes Implementation
 

 

Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария

 Презантация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в държавите в Западните Балкани, които са в процедура по присъединяване към Европейския съюз”

 
Джон Мънъри (John Munnery), Председател Британско-българска бизнес асоциация (БББА)
 
Александър Цветкович, Областен управител на Нишка област –приветствие
  
Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова

 

 
 
10.00 - 11.00
 
Панел № 1: Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране. Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания
 

 

доц. д-р Евелина Димитрова, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Тема на презентацията: „Финансова система (система на публичните финанси) на Европейския съюз”

 
гл. ас. д-р Деяна Марчева, преподавател в Нов български университет
 
гл. ас. д-р Деница Топчийска, преподавател по Обща теория на правото в Департамент „Право“ на Нов български университет
Тема на презентацията: „Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз”
 
Мануела Милошева, Директор Дирекция „Национален фонд“, МФ
 
Тодор Янкулов - Председател на съвета на директорите на Глобъл Адвайзърс АД, Сертифициран вътрешен одитор, член на Института на вътрешните одитори (The IIA)
 
 
Модератор: доц. Д-р Юрий Кучев
 

  

 

11.00 - 11.30 - Кафе пауза
 
11.30-12.15
 
Панел № 2: Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика; Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата

 

Десислава Ковачева, УИГ България ЕООД
 
Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и науката
 
Васил Грудев, заместник- министър на земеделието и храните
  
Модератор: проф.д-р Сашо Пенов
 

 

12.15 - 13.30

 

 Панел № 3: Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други

 

Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН)
 
Д-р Младен Ламбев, Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на българския парламент, и
Георги Тенев, юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни
 
Димитър Елков, CIA, CRISC, началник отдел Сметна палата
 
Марко Димитриевич (Marko Dimitrijević), LL.D
 
Десислава Трифонова, главен експерт – методолог към Държавен фонд „Земеделие”
 
Гинка Симеонова, доктор по право, асистент в Департамент право при Нов български университет, доц. д-р Атанас Симеонов СУ „Св. Климент Охридски”, юридически факултет
Презентатор: Гинка Симеонова
 
Цветан Симеонов, Председател на Българска търговско-промишлена палата
 
 Модератор: доц. д-р Атанас Симеонов
 

 

13.30 - 14.30 - Кафе –пауза (обяд)

 

 
 
14.30 - 16.15
 

 Панел № 4: Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности,  финансови корекции

 

Андон Ташуков/ Бойко Александорв, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС), Министерство на вътрешните работи
 
Д-р Милена Ангелова, Главен секретар на  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Тема на презентацията: „Основни предизвикателства пред бенефициентите в България при инвестирането на ЕСИФ - държавни помощи, избор на подизпълнители, нередности, финансови корекции”
 
Дора Бурова – директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА ОСЕС
 
Ирена Георгиева, докторaнт в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Тема на презентацията: „Kонтрол на обществените поръчки при разходване на публичните средства и средствата от eвропейските фондове“
 
Борис Якимов, февруари 2011- май 2016 г. - Експерт в отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика.
 
Добромир Георгиев, УИГ България ЕООД
 
Петя Иванова, адвокат
 
Искра Александрова – съдия във Върховния административен съд
Тема на презентацията: „Някои въпроси, свързани с приложението на схеми и мерки по Общата селскостопанска политика, разрешени в съдебната практика“
 
проф. дюн Цветан Сивков, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Тема на презентацията: „Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс“
 
Господин Тонев, студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 
Д-р Розалина Козлева, Инфрапроект консулт
  
Модератори: Калин Славов и Ирена Георгиева - докторaнт в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 

 

16.15 - 17.45

 

Панел № 5: Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти;  фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции

 

ас. Ирена Младенова, Стопански факултет, СУ
Тема на презентацията: „Финансовите инструменти като мултипликатор на публичен ресурс – опит и предизвикателства”
 
Надя Данкинова, Изпълнителен директор „Фонд ФЛАГ“ ЕАД
 
Валери Белчев, Председател на борда и изпълнителен директор на „Фонд Мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД
 
Камен Колчев, Главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг;
 
д-р Кирил Величков, ръководител управление на европейски проекти и финансови институции в СИБАНК
 
Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ
Тема на презентацията: “Финансови стимули за развитие на инвестициите”
 
Марияна Хамънова - Рондини, Изпълнителен доректор, Cleantech Bulgaria.
Тема на презентацията: „Финансови инструменти, улесняващи излизането на иновативни решения на пазара”
 
Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова
 
17.45 - 18.00 - Заключителна сесия
 
18.00 - 21.00 - Коктейл  в Централното фоайе на Аулата на Софийския Университет в Ректората
 
 *Организаторите запазват правото си да променят програмата.

 

 
 
 
​  BG BG   EN EN   
 
Програмен комитет (научен колектив):
 
Проф. д-р Сашо Пенов - Декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски", Ръководител на Катедра "Административноправни науки",     преподавател по финансово и данъчно право
 
Доц. д-р Юрий Кучев - Заместник-ректор на Софийския университет "Свети Климент Охридски", член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет,преподавател по финансово и данъчно право
 
Доц. д-р Атанас Симеонов - ръководител на проекта, член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, преподавател по финансово и данъчно право
 
Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова - координатор на проекта, член на  Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет, преподавател по финансово и данъчно право
 
Калин Славов - хонорован преподавател по финансово и данъчно право в Юридидическия факултет на СУ, Катедра "Административноправни науки", изпълнителен директор на Асоциация "Прозрачност без граници"
 
Ирена Костова Георгиева - докторант по финансово право в Катедра "Административноправни науки", Юридически факултет
 
 

 Документи и полезни интернет страници

 
 

 Партньори

 

 

Картина

 

Бестуестърн

 

Корсо

 

 

 

Градът

 

 

Инфрапроект

 

KPMG

 

 Картина

 

 

 

Картина

 

 

Картина

 

 

Orbelus

 

Картина

 

Картина

 

European Advisory Hub

CMS Tax Law

 

WYG

 

Българска агенция за инвестиции