Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание

Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

:

Бързо стартиране

Юридически факултет > Правната наука > Научни и учебни прояви > Международна научна конференция на тема: Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека
ПРОГРАМА
на
Международната научна конференция „Правата на човека –
70 години след приемането  на   Всеобщата декларация за правата на човека от ООН“
 
 
10 декември 2018 г. (понеделник), в Софийския университет "Св. Климент Охридски",
Ректорат, бул. "Цар Освободител" № 15, Нова конферентна зала (вход от ул. "Шипка"), ІІ етаж от 9.30 ч.
 
 
 
Откриващ панел
 
9:30 – 9:40 – Встъпително слово на проф. д-р Сашо Пенов – декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 
9:40 – 9:50 – Слово на проф. д-р Даниел Вълчев – ръководител на катедрата по „Теория и история на държавата и правото“ в СУ „Св. Климент Охридски“
 
9:50 – 10:00 – Слово на проф. д-р Пламен Киров – ръководител на катедрата по „Конституционноправни науки“
 
 
Първи панел
 
10:00 – 10:10 - Prof. Aurora Ciuca – Universite Stefan cel Mare, Roumanie – “The Universal Declaration of Human Rights in Its 70s. Remembering the history and people behind the document”;
 
10:10 – 10:20 - Доц. д-р Наталия Киселова – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Човешката Конституция на света“;
 
10:20 – 10:30 - Доц. д-р Мартин Белов – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Humanism and Rationalism as Pillars of Constitutionalism (Хуманизмът и рационализмът като стожери на конституционализма)“;
 
10:30 – 10:45 - Дискусия
 
 
Втори панел
 
10:45 – 10:55 - Проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правата на човека срещу правата на държавата“;
 
10:55 – 11:05 - Prof. Bronisław Włodzimierz Sitek – SWPS University of Social Science and Humanities in Warsaw – “Human rights vs. the interest of the state. Polish experiences”;
 
11:05 – 11:15 - Гл. ас. д-р Симеон Гройсман – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правата като власти. Върховенството на правата като овластяване.“;
 
11:15 – 11:25 - Marcin Maminski – PhD – “Wyzsza Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi” – “Human Rights – Poland and the UN Declarations on Human Rights”;
 
11:25 – 11:35 - Доц. д-р Катерина Йочева – Нов български университет – „Действащи правораздавателни механизми за наблюдаване на изпълнението на международни договори“ (Existing Treaty-based Judicial Mechanisms Monitoring Treaties Implementation);
 
11:35 – 12:00 - Дискусия
 
 
Трети панел
 
12:00 – 12:10 - Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Една различна перспектива за правото на живот“;
 
12:10 – 12:20 - Piotr Sadowski – docteur, adjoint – “Wydzial Prawa I Administracji Uniwersytet Opolski” – « Les droits des déficients mentaux – du droit romain au droit contemporain » ;
 
12:20 – 12:30 - Дискусия
 
 
Четвърти панел
 
12:30 – 12:40 - Prof. Jean-Louis Navarro – Université « Lumière » Lyon 2 – « L'influence des droits de l'Homme sur le droit des sociétés » ;
 
12:40 – 12:50 - Ас. Атанас Шопов – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правото на признаване на правосубектност по чл. 6 от ВДПЧ“;
 
12:50 – 13:00 - Гл. ас. д-р Силвия Цонева – Нов български университет – „Хоризонтално действие на основните права на човека в отношенията между частноправни субекти“ (Horizontal Effect of Fundamental Rights in the Relations Between Private Parties);
 
13:00 – 13:15 – Дискусия
 
 
13:15 – 14:15 - Обяд
 
 
Пети панел
 
14:15 – 14:25 - PH.D. Assistant Professor – Tomasz Wierzchowski – University of Euroregional Economy in Jozefow – Warsaw – “Human Rights in the Cyberspace”;
 
14:25 – 14:35 – Доц. д-р Христо Христев – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правата на човека в дигиталната ера – защита на личните данни и манипулации в социалните мрежи“;
 
14:35 – 14:45 - Гл. ас. д-р Здравка Кръстева – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Актуални въпроси на правата на човека при прилагането на средства за масово следене на електронните комуникации“;
 
14:45 – 15:00 - Дискусия
 
 
Шести панел
 
15:00 – 15:10 - Проф. д-р Красимира Средкова – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правото на социално подпомагане в светлината на Всеобщата декларация за правата на човека“;
 
15:10 – 15:20 - Докторант Симона Велева – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Човешкото достойнство и развитието на социалните права на ниво ЕС. Европейския стълб на социални права – между политическия опит и ефективните правни гаранции“;
 
15:20 – 15:30 - Проф. д-р Янаки Стоилов и д-р Радко Велков – „Правото на опазване на здравето и на лечение за неговото възстановяване“ (The Right to Health Protection and Treatment for its Recovery”);
 
15:30 – 15:40 - Доц. д-р Галина Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Лишаването от родителски права и настаняването на дете извън семейството“;
 
15:40 – 16:00 - Дискусия
 
16:00 – 16:10 – Кафе пауза
 
 
Седми панел
 
16:10 – 16:20 - Проф. д.ю.н. Екатерина Матеева – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Въпроси на завещателната дееспособност от сравнителноправен аспект“;
 
16:20 – 16:30 - Гл. ас. д-р Венцислав Петров – СУ „Св. Климент Охридски“ – „За връзката между правото на собственост по смисъла на чл. 17 от ВДПЧ и правото на наследяване“;
 
16:30 – 16:40 - Гл. ас. д-р Димитър Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски“ – „A brief historical glimpse over the origin and development of “obligatio” as an element of the right to property pursuant to art. 17 of the Universal Declaration of Human Rights”;
 
16:40 – 16:55 – Дискусия
 
 
 
 
 
Осми панел
 
16:55 – 17:05 - Гл. ас. д-р Мира Кънева – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Гражданство без граници?  Актуални „препятствия“ пред свободата на движение като универсално право съгласно Всеобщата декларация за правата на човека“;
 
17:05 – 17:15 - Berat Aqifi – Prof. Dr. and Detrina Alishani – assistant, can.PH.D. – “University “Kadri Zeka” Gjilan-Kosovo – “The Rights of Minorities in Kosovo”;
 
17:15 – 17:25 - Дискусия
 
 
Девети панел
 
17:25 – 17:35 - Benjamin Moron-Puech, Maître de conférence – Université Panthéon-Assas – « La généralité de la DUDH en question : le cas des minorités sexuées et de genre » ;
 
17:35 – 17:45 - Mila Petkova – « La généralité de la DUDH en question : le cas des personnes intersexuées et transgenres » ;
 
17:45 – 17:55 - Гл. ас. д-р Дилян Начев – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Съществува ли право на полово самоопределение?“;
 
17:55 – 18:10 - Дискусия
 
 
Десети панел
 
18:10 – 18:20 - Камелия Андонова – докторант – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Правото на защита, гарантирано при задочното производство по Наказателно-процесуалния кодекс от 1952 г.“;
 
18:20 – 18:30 - Диляна Ангелова – редовен докторант – СУ „Св. Климент Охридски“ – „Поправянето като цел на изпълнението на наказанията с лишаване от свобода“;
 
18:30 – 18:40 - Дискусия