Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

Съвременното право – проблеми и тенденции

 

Списание „Съвременно право“ навърши 20 години. Днес то присъства във всяка юридическа библиотека и продължава да представя на читателите статии и други интересни авторски материали с принос за развитието на българската правна наука.

 Своята 20-годишнина списанието отбеляза на 19 октомври 2010 г. с научно-практическа конференция в Софийския университет на тема „Съвременното право – проблеми и тенденции“.

След тържественото откриване проф. Красимира Средкова, главен редактор на списанието, връчи награди за заслуги към неговото развитие.
Доклади изнесоха преподаватели от юридическите факултети в София и страната, както и практикуващи юристи.

 Многобройни бяха приятелите на „Съвременно право“, които уважиха празника. Сред гостите на конференцията бяха зам.-ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, деканът на Юридическия факултет проф. Тенчо Колев, председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска и много други. Присъстващите имаха възможност както да чуят докладите на участниците, така и да се включат в оживените дискусии, които следваха всеки от четирите модула.

Любов и всеотдайност към правната наука – това беше усещането, което конференцията остави след себе си. Участниците в нея си обещаха да отбележат и следващия празник на списанието по този начин, като изразиха надеждата, че тогава ще има повече тенденции, отколкото проблеми, които ще трябва да разискват.

Тук можете да видите програмата.

Излезе от печат сборникът "Съвременното право. Проблеми и тенденции", съдържащ материалите, изнесени по време на конференцията.

Повече информация можете да видите тук.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО

 

Всички предложени за публикуване авторски материали (статии, рецензии и научни съобщения) се обсъждат на заседание на редколегията на списание „Съвременно право”. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.

За да бъдат обсъдени на заседание на редколегията на списание „Съвременно право”, материалите се депозират в деканата на  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (бул. „Цар Освободител” 15), 236 кабинет. Прилагат се задължително два екземпляра на статията на хартиен носител, както и копие на електронен носител (CD или  DVD). Предаването на диск може да бъде заменено от изпращане по електронен път на e-mail адреса на издателство „Сиби”: sibi@sibi.bg.

Всички текстове трябва да бъдат във формат Microsoft Word, с номерирани страници, като се използва шрифтът Times New Roman, кегел 12, междуредие – 1,5.

Всеки авторски материал трябва да бъде разпечатан в два екземпляра, формат А4, и да съдържа на първа страница детайли за връзка с автора: електронна поща и телефон.

Обемът на представените за печат статии не може да надхвърля 36 000 знака, а на научните съобщения и рецензиите – 10 800 знака.

Всеки материал (с изключение на научните съобщения и рецензиите) трябва да бъде придружен от резюме на български и английски език в обем между 100 и 200 думи.

Ръкописи не се рецензират и не се връщат.

 
 
 

 Връзки