Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
​Текст или картина по избор

Изисквания за публикуване в списание "Съвременно право"

 

Всички предложени за публикуване авторски материали (статии, рецензии и научни съобщения) се обсъждат на заседание на редколегията на списание „Съвременно право”. Материалите трябва да отговарят на изискването за оригиналност – т.е. да не са вече отпечатвани и да не са под печат в друго периодично издание до момента на предаването им.
За да бъдат обсъдени на заседание на редколегията на списание „Съвременно право”, материалите се депозират в деканата на  Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (бул. „Цар Освободител” 15), 236 кабинет. Прилагат се задължително два екземпляра на статията на хартиен носител, както и копие на електронен носител (CD или  DVD). Предаването на диск може да бъде заменено от изпращане по електронен път на e-mail адреса на издателство „Сиби”: sibi@sibi.bg.
Всички текстове трябва да бъдат във формат Microsoft Word, с номерирани страници, като се използва шрифтът Times New Roman, кегел 12, междуредие – 1,5.
Всеки авторски материал трябва да бъде разпечатан в два екземпляра, формат А4, и да съдържа на първа страница детайли за връзка с автора: електронна поща и телефон.
Обемът на представените за печат статии не може да надхвърля 36 000 знака, а на научните съобщения и рецензиите – 10 800 знака.
Всеки материал (с изключение на научните съобщения и рецензиите) трябва да бъде придружен от резюме на български и английски език в обем между 100 и 200 думи.
Ръкописи не се рецензират и не се връщат.

 

​​Текст или картина по избор