Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
 

 

 

​Съвременно право, бр. 3 от 2017 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
СТАТИИ
 
 
Иван Русчев – Положението на бе­нефи­циера при до­го­во­ра в пол­за на тре­то ли­це. Развитие на док­три­на­та и прак­ти­ка­та
 
Пламен Панайотов – Актуализираната на­ка­за­тел­ноправ­на уред­ба на ЕС за бор­ба с те­ро­риз­ма
 
Христо Христев – За от­го­вор­ност­та на дър­жа­ва­та за вре­ди, при­чи­не­ни на част­ноправ­ни су­бек­ти от на­ру­ше­ния на пра­во­то на ЕС във вътреш­ния пра­вен ред на Република България
 
 
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
Александър Цеков – Великото на­род­но събра­ние и про­це­ду­ри­те за кон­сти­ту­цион­на ре­ви­зия
 
 
МЛАДИ АВТОРИ
 
Ани Митева – Обща ха­рак­те­ристи­ка на ан­ти­дискри­ми­на­цион­на­та клауза в мо­де­ла на да­нъч­на спо­год­ба за до­хо­ди­те и иму­щест­во­то на Организацията за ико­но­ми­ческо
сътруд­ни­чест­во и раз­ви­тие
 
Илина Дякова – Признаване на офи­циал­ни до­ку­мен­ти, из­да­де­ни в чуж­би­на
 
КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ
 
Симеон Тасев – Ново ръ­ко­вод­ст­во по тър­гов­ско пра­во
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архив на съдържанието